Pilotní výsledky komplexního farmakogenetického sledování pacientů léčených protinádorovou chemoterapií s 5fluorouracilem zaměřené na deřcienci dihydropyrimidin dehydrogenázy.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 052

Autoři: Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Markéta Bednaříková; P. Riedlová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; André B. P. van Kuilenburg; Iva Votavová

Úvod

Interindividuální variabilita farmakokinetických parametrů po podání fluorouracilu byla prokázána v celé řadě studií, s variabilitou v rozmezí 1040 %. Farmakokinetické parametry jsou závislé, podobně jako i u jiných léčiv, na řadě obecně známých faktorů, jako jsou např. dávka, cesta podání a dávkový režim, váha, tělesný povrch (BSA), věk, pohlaví, stav jaterních a renálních funkcí apod. Další faktor, který může farmakokinetiku fluorouracilu intenzivně ovlivnit, spadá svou povahou již mezi faktory farmakogenetické a je jím případný genetický polymorfismus katabolického enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008