Početní změny genů MYCN a MYCC stanovené metodou l-FISH mají prognostický význam u dětí s meduloblastomem: analýza nádorového materiálu pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; Mgr. Hana Filková; D. Kantorova; Dita Žežulková; E. Nečesalová; Mgr. Iva Slámová; Dr. Vladimíra Vránová; Mgr. Lenka Tomášiková; Mgr. Martina Pešáková; RNDr. Alexandra Oltová; MUDr. Zdeněk Pavelka; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Nádorová biologie meduloblastomu přinesla nové poznatky pro predikci léčebné odpovědi a prognózu pacientů. Zisk genového materiálu na lokusech protoonkogenů MYCC a MYCN a mutace genu pro p-catenin byly recentně identifikovány několika výzkumnými skupinami jako stratifikační markery (1-3). V přípravě jsou multicentrické prospektivní studie, ve kterých budou tyto prognostické znaky jednoznačně validovány (Rutkowski S et al., SlOPbrain tumor subcommittee).

Na Oddělení lékařské genetiky FN Brno probíhá více než 8 let onkocytogenetická charakterizace nádorové tkáně meduloblastomu, prováděná vyšetření zahrnují kromě stanovení amplifikace genů MYCN a MYCC metodou I-FISH rovněž celogenomový screening chromozómových abnormalit metodou komparativní genomové hybridizace (CGH, HR-CGH), klasické cytogenetické vyšetření a spektrální karyotypování.

V tomto sdělení prezentujeme analýzu přežití pacientů s meduloblastomem léčených na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno ve vztahu k početním změnám protoonkogenů MYCC, MYCN stanovených metodou I-FISH. Informativní výsledek byl získán u 26, resp. 25 vyšetření. Doba sledování pacientů po ukončení léčby je dostatečná a přesahuje medián doby do relapsu/progrese tohoto onemocnění (pacienti diagnostikování v letech 2000-2006). Detekce pěti a více kopií genu MYCN byla v retrospektivní analýze prokázána za negativní prognostický znak pro celkové i bezpříznakové přežití (p= 0,02, Cox's F-test). Průkaz pěti a více kopií genu MYCC je rovněž spjat s trendem k horšímu celkovému a bezpříznakovému přežití pacientů (p= 0,08 resp. p=0,09, Cox's F-test).

Naše výsledky potvrzují, že zisk genového materiálu v lokusech MYCN a MYCC je negativním prognostickým znakem u meduloblastomu. Praktický význam je zřejmý, u případů s příznivou biologií nádoru bude možno dále pokračovat ve snaze o snížení pozdních následků léčby (redukce dávky ozáření kraniospinální osy, redukce dávky platinových derivátů), naopak nepříznivá biologie nádoru umožní vyčlenit skupinu pacientů profitujících z intenzifikace terapie a zařazení biologické léčby.


Literatura

  1. Rutkowski S, von Bueren A, von Hoff K, et al. Prognostic relevance of clinical and biological risk factors in childhood medul-loblastoma: results of patients treated in the prospective multicenter trial HIT'91. Clin Cancer Res 2007;13:2651-7
  2. Takei H, Nguyen Y, Mehta V et al. Low-level copy gain versus amplification of myc oncogenes in medulloblastoma: utility in predicting prognosis and survival. Laboratory investigation. J Neurosurg Pediatrics 2009;3:61-5
  3. Ellison DW, Onilude OE, Lindsey JC, et al. beta-Catenin status predicts a favorable outcome in childhood medulloblastoma: the United Kingdom Children's Cancer Study Group Brain Tumour Committee. J Clin Oncol 2005;23:7951-7


Práce byla podporována granty IGA NR9125-4/2006 a VZMSM 0021622415

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009