POKROČILÝ KARCINOM PRSU – SANAČNÍ MASTEKTOMIE

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P11

Autoři: I. Zedníková-Dundová; MUDr. Božena Sůvová

V dnešní době díky prevenci, screeningu a mediálně šířené osvětě směřujeme v mammologii ke stále časnější diagnostice karcinomu prsu (ve stádiu nepalpovatelných lézí). Přesto se stále vyskytují ženy s tímto onemocněním v pokročilém stádiu. Tématem této práce je několik kazuistik popisujících chirurgickou léčbu rozpadlého karcinomu prsu.
Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen vůbec a jeho incidence má stále vzrůstající tendenci. I dnes, v době screeningu a osvěty se v naší mammologické poradně chirurgické kliniky FN Plzeň každým rokem objeví několik žen s pokročilým nálezem. Většina je předána k primární onkologické léčbě, zcela ojediněle nejprve provedeme sanační výkon. Indikací pro sanační výkon je především místní nález – ulcerace prsu, syndrom mizejícího prsu v nádoru, krvácení, silně zapáchající tumory. Sanační mastektomie je vždy výkon individuální, nestandardní, řídí se především místním nálezem. Je třeba si uvědomit, že žena s ulceracemi spotřebovaným prsem je ohrožena vznikem sepse, krvácením, je společensky izolována pro putridní zápach. Exenteraci axilárních uzlin nepovažujeme za nutnou. Vzniklý defekt pak můžeme ošetřit primární suturou, volným kožním transplantátem nebo muskulokutánním lalokem. Poté následuje paliativní onkologická léčba.
Léčba žen s karcinomem prsu by měla být týmovou prací, při jejímž rozhodování spolupracují chirurg, onkolog a radiodiagnostik. Na vyhledávání těchto nemocných by se však měli podílet též praktický lékař, internista či gynekolog. Žena s pokročilým karcinomem prsu se může objevit v ordinaci každého lékaře. Je zapotřebí tyto ženy aktivně vyhledávat a neprodleně odeslat na chirurgické pracoviště. Jen tak můžeme těmto pacientkám zachránit a především zkvalitnit život.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005