Polymorfizmus mismatch reparačných génov hMLH1 a hMSH2 a riziko karcinómu pľúc

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ III.

Číslo abstraktu: 029

Autoři: Mgr. Petra Slováková; RNDr. Tatiana Matáková, Ph.D.; doc .RNDr Erika Halašová, Ph.D.

Úvod: Karcinóm pľúc obsadzuje popredné miesta v incidencii aj mortalite nádorových ochorení vo svete, rovnako aj v Slovenskej re­publike. Gény hMLH1 a hMSH2 patria k hlavným členom rodiny mismatch reparačných génov. Zmeny v mismatch reparačných génoch sú čas­to spájané so vznikom spontánnych aj dedič­ných nádorov. V našej štúdii typu case-control sme sa zamerali na štúdium vybraných jednonukleotidových polymorfizmov rs1800734 a rs2303425 mismatch reparačných génov a ich vzťahu k rozvoju karcinómu pľúc v Slovenskej populácii.

Materiál a metódy: Do štúdie typu case-control bolo zahrnutých 483 pacientov s dia­gnózou karcinómu pľúc a 484 zdanlivo zdravých jedincov kontrolnej skupiny. Genotypizácia bola uskutočnená pomocou metódy PCR-RFLP.

Štatistická analýza bola vykonaná pomocou Fisherovho exaktného testu v dominantnom aj recesívnom genetickom modeli. Rozdiely v distri­búcii alel, genotypov a ich vzájomných kombiná­cií boli stanovené Chí-kvadrát testom. Na určenie sily asociácie medzi rôznymi genotypmi (respek­tíve genotypovými kombináciami) vybraných reparačných génov a sledovaným ochorením bol vypočítaný stupeň pravdepodobnosti (OR) a 95 % interval spoľahlivosti nameraných hodnôt (95 % CI). Za štatisticky významnú bola považo­vaná hodnota p < 0,05.

Výsledky: Stanovenie populačnej frekvencie vybraných polymorfizmov reparačných génov hMLH1 (rs1800734) a hMSH2 (rs2303425) bolo uskutočnené u všetkých sledovaných jedincov. Medzi skupinou pacientov a kontrolnou skupi­nou neboli signifikantné rozdiely vo frekvencii alel. Riziko vzniku karcinómu pľúc bolo v celkovej skupine štatisticky významne zmenené pri na­sledujúcich genotypoch vybraných reparačných génov: C_C hMSH2 (OR = 2,29; p = 0,021), G_A génu hMLH1 (OR = 0,67; p = 0,003). Pri preroz­delení pacientov podľa pohlavia bolo štatisticky významne zmenené riziko vzniku karcinómu pľúc v skupine žien pri nasledujúcich genotypoch polymorfizmov vybraných reparačných génov: C_C génu hMSH2 (OR = 5,04; p = 0,01) a G_A po­lymorfizmu génu hMLH1 (OR = 0,5; p = 0,0017).

Pri štatistickej analýze dvojkombinácií geno­typov vybraných reparačných génov bolo rizi­ko vzniku sledovaného ochorenia signifikantne zmenené v nasledujúcich prípadoch: v celkovej skupine hMLH1 A_A + hMSH2 C_C (OR = 1,85, p = 0,006), hMLH1 G_A + hMSH2T_C (OR = 0,74; p = 0,002), hMLH1 G_A + hMSH2 C_C (OR = 0,78; p = 0,003), v skupine mužov u dvojkombinácie genotypov hMLH1 G_A + hMSH2 T_C (OR = 0,78; p = 0,04) a v skupine žien: hMLH1 A_A + hMSH2 C_C (OR = 2,30 p = 0,03), hMLH1 G_A + hMSH2 T_T (OR = 0,75; p = 0,05) a hMLH1 G_A + hMSH2 C_C (OR = 0,64; p = 0,04).

Záver: Na základe uvedených výsledkov mô­žeme usudzovať, že sledované polymorfizmy vybraných reparačných génov môžu ovplyv­ňovať zmenu rizika karcinogenézy pľúc, pričom ich výsledný efekt poukazuje na medzipohlavnú odlišnosť. Na spresnenie a hodnovernosť výsled­kov je potrebné rozšírenie výskumu vplyvu po­lymorfizmov na väčšiu populáciu pri súčasnom zachovaní jej homogenity.

Práca bola podporená grantom Ministerstva školstva SR APVV-0412-11.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016