POMŮŽE NÁM VLASTNÍ KLINICKÁ ZKUŠENOST DEFINOVAT PACIENTA PRO LÉČBU CABAZITAXELEM S KASTRAČNĚ REZISTENTNÍM KARCINOMEM PROSTATY?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 256

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Sabina Svobodová; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Docetaxel je standardní terapií I. linie pro léčbu kastračně refrakterního karcinomu prostaty. V poslední době je k dispozici několik preparátů, přesný profil pacienta, pro kterého je léčba další linie určená, ale není v současnosti úplně jasný. Rádi bychom prezentovali výsledky vlastního souboru 36 nemocných léčených cytostatikem cabazitaxelem aplikovaném po I. linii léčby docetaxelem. Hodnotíme toleranci léčby, předběžnou efektivitu a snažíme se vytvořit profil nemocného, pro kterého je cabazitaxel indikován. Nemocní věkového rozmezí 56–84 let, s kastračně rezistentním karcinomem prostaty, po předchozí léčbě docetaxelem, který byl aplikován u 75 % nemocných déle než 6 měsíců. Cabazitaxel byl aplikován v dávce 25 mg/ m2 i.v. každé 3 týdny za profylaxe růstovými faktory. Z hematologické toxicity jsme pouze u jednoho nemocného zaznamenali febrilní neutropenii, z nehematologické toxicity byla zaznamenaná pouze toxicita stupně I–II. U více než 50 % léčených byl zaznamenán pokles PSA o více než 50 %. Největší benefit byl zaznamenán u nemocných s Gleason score  8/ 9, s dlouhodobou odpovědí na prvoliniovou léčbu docetaxelem a dlouhodobou odpovědí na hormonální terapii.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014