Pooperační komplikace u pacientů s plicní malignitou

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVI. Nádory plic

Číslo abstraktu: 152

Autoři: MUDr. Ladislav Mitáš; MUDr. Martin Sobotka; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Barbora Garajová; MUDr. Jaroslav Ivičic; prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.

Souhrn

Cíl

Cílem práce je zhodnocení výskytu komplikací a rizikových faktorů pro jejich vznik u pacientů, kteří podstoupily plicní resek-ci pro primární či sekundární plicní malignitu.

Metody

Retrospektivní studium 189 pacientů (128 mužů, 61 žen) s průměrným věkem u mužů 61 let (rozpětí 21-78 let), u žen 64 let (rozpětí 33-80 let), kteří v pětiletém období (2003-2007) podstoupili otevřený resekční zákrok pro plicní malignitu. Z operací bylo provedeno 96 lobektomií, 18 pneumonektomií, 8 rozšířených pneumonektomií, 21 bilobektomií, 10 segmentektomií a 36 klínovitých resekcí. Přítomné komplikace v tomto souboru pacientů byly hodnoceny jak z hlediska časového, tak z hlediska následků.

Výskyt komplikací závisí především na 3 faktorech: operační technice a vybavení, stavu pacienta v době operace (komorbi-dity, psychické i fyzické kondici pacienta) a kvalitě pooperační péče.

Výsledky

Skupina 1 je definována jako komplikace v perioperačním období. Celkem 3 případy (tzn. 1.5%): dysfunkce endotracheální kanyly 0.5%, těžká srdeční arytmie 0.5%, závažné krvácení 0.5%. Skupina 2 zahrnuje komplikace v období 7 dnů po operaci. Do této skupiny řadíme prodloužený únik vzduchu (PAL > 7dnů) 7.4%, bronchopneumonie 6.9%, lehká forma srdeční arytmie 6.9%, pooperační delirium 4.2%, atelaktáza 2.6%, infekce rány 1.1%, krvácení 1.1% a chylothorax 0.5%. Skupina 3 zahrnuje události v období prvních 30 pooperačních dnů: hrudní empyém 2.1%, dysfonie 2.1%, bolest v oblasti ramene 1.1%, infekce zažívacího traktu 0.5% a insuficience uzávěru bronchiálního pahýlu 0.5%. Skupina 4 zahrnuje 2 pacienty se závažnými komplikacemi, které vedly k úmrtí během hospitalizace: ischemický iktus 0.5% a plicní embolie 0.5%.

Skupina 0 zahrnuje pacienty bez komplikací (60.5%).

Komplikace můžeme rozdělit do 2 skupin dle závažnosti: malé a velké (tzn. potencionálně ohrožující pacienta na životě). Do skupiny malých komplikací řadíme PAL, lehkou formu srdeční arytmie, delirium, infekce operační rány, dysfonie, bolesti v oblasti ramene a infekce zažívacího traktu, dohromady 23.3%. Zbývajících 16.2% řadíme do skupiny velkých komplikací.

Celkem 70 případů komplikací se vyskytlo u 56 pacientů, více než jedna komplikace se vyskytla u 12 pacientů.

Závěr

Kouření, věk nad 60 let, přítomnost pleurálních adhezí, CHOPN a extranatomická plicní resekce zvyšují riziko výskytu PAL a infekčních komplikací. Pacienti po pneumonektomií jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu srdečních arytmií v pooperač-ním období. Zaměření se na detail vzniku každé jednotlivé komplikace může pomoci předejít jejímu vzniku.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009