PORADNA ZDRAVÉ VÝŽIVY A ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ V MOÚ – SOUČÁST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery NLZP

Číslo abstraktu: I/ 285

Autoři: Mgr. Zdeňka Bartošová; Mgr. Veronika Březková; Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav nabízí komplexní onkologickou péči, v které neopomíjí ani velmi podstatnou prevenci nádorového onemocnění. Podle odborných odhadů by bylo možné zabránit polovině ze všech úmrtí na zhoubné nádory ovlivnitelnými faktory životního stylu. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) shrnula preventivní doporučení již ve čtvrté revizi Evropského kodexu proti rakovině. Poradna svou činností podává široké veřejnosti pomocnou ruku při zlepšení jejich životního stylu. Úzce spolupracuje při osvětových akcích s Ligou proti rakovině Brno a Ústavem ochrany a podpory zdraví LF MU. Jak z jejího samotného názvu plyne, působí v dvou hlavních oblastech: zlepšení výživy a nekouření. V souladu s doporučením Evropského kodexu tak u svých klientů snižuje rizika nejen nádorových, ale i kardiovaskulárních onemocnění: Nekuřte. Počet zájemců o odvykání kouření v posledních letech v poradně stoupá. Při léčbě jsou klientům nabízeny možnosti řešení závislosti fyzické i psychosociální. Snažte si udržet zdravou tělesnou hmotnost. Klientela poradny je z velké části tvořena zájemci o snižování hmotnosti. Díky práci na postupné změně životního stylu jsou hmotnostní úbytky trvalé bez následných „jojo efektů“. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost. Součástí terapie obezity i závislosti na tabáku je změna pohybových návyků. Jezte zdravě. Klienti se v rámci terapie učí hodnotit své stravovací návyky a následně prostřednictvím vhodných učebních nástrojů, např. „potravinové pyramidy“, sestavit jídelníček odpovídající nejnovějším výživovým doporučením. V průběhu léčby zvyšují konzumaci ovoce, zeleniny a vhodných mléčných výrobků. Snižují konzumaci potravin s vyšším obsahem tuků, cukrů, soli a alkoholu. Metodiky, které se v poradně využívají k léčbě, jsou zaměřeny na celkovou změnu životního stylu klientů. Je nutné vyzdvihnout odborné zázemí kvalifikovaných poradců. Zaměstnanci poradny jsou vyškolení a využívají metodiky kognitivně behaviorální terapie obezity (KBT), léčbě závislosti na tabáku, motivačních rozhovorů. Poradna disponuje časovým prostorem, zaměřeným na individuální práci s klientem, která si vyžaduje při odnaučení se špatných návyků a fi xaci nových návyků hodně času. Služby poradny jsou bezplatné a jsou určeny osobám starším 18 let, k návštěvě není třeba lékařského doporučení. Poradna zdravé výživy a odvykání kouření, která má v MOÚ více než desetileté zázemí, navázala za tuto dobu spolupráci s mnoha odborníky a těší se velké oblibě mezi laickou veřejností.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015