Porovnání mutačního statu Braf v primárních a metastatických ložiscích maligního melanomu.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 07. Nádory kůže a maligní melanomy

Číslo abstraktu: 063

Autoři: MUDr. Jarmila Prošvicová (Vaňásková); RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; Veronika Hrabcová; MUDr. Aleš Kohout, Ph.D.

   Úvod

   BRAF je členem genové rodiny RAF (ARAF1, BRAF, RAF1). Kóduje serinthreonin proteinkinázu, která je efektorem aktivované dráhy (1). BRAF je součástí signální dráhy RAS/RAF/MAPK. Mutace BRAF je považována za jednu z „driver mutací“ maligního melanomu, poskytuje buňkám selektivní růstovou výhodu (2). Při mutaci genu BRAF dochází ke konstitutivní aktivaci signální dráhy MEK/ERK stimulující proliferaci (3). Jedná se tedy o aktivační mutaci s onkogenním potenciálem, jak bylo prokázáno na genových manipulacích s melanocyty. Nejčastější mutací je V600E uvnitř kinázové domény proteinu BRAF (zhruba 95 %). Ke vzniku mutace může dojít i zpětnovazebně (což vysvětluje relativně vysoký výskyt keratoakantomů a spinocelulárních karcinomů při léčbě maligního melanomu selektivním inhibitorem BRAF). V literatuře se udává prevalence výskytu BRAF mutace u maligních melanomů 50-60 %. Výzkum na tomto poli se v poslední době těší obrovskému zájmu, jelikož inhibice mutovaného BRAF V600E má vysoký response rate. K regresi tumorových mas dochází rychle a u pacientů se signifikantně prodlužuje celkové přežívání (4).

   Cíl práce

   V podmínkách naší laboratoře molekulární genetiky Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a na našich vzorcích z Fingerlandova ústavu patologie ověřit prevalenci mutace BRAF V600 a zároveň ověřit hypotézu, že s růstem agresivity onemocnění (tedy při jeho metastazování) dochází ke kumulaci mutací.

   Metoda

   Z archívu Fingerlandova ústavu patologie jsme vyšetřili vzorky pacientů s maligním melanomem léčených na naší klinice v letech 2000-2010, u kterých byla k vyšetření dostupná tkáň jak z primárního melanomu, tak i metastatického ložiska, optimálně s určitým časovým odstupem v chronologii vzniku, k prokázání kumulace mutací. Vyšetřovány byly primární tumory z různých lokalizací a podkožní, lymfatické nebo viscerální metastázy, s výjimkou CNS. Přítomnost mutace byla vyšetřována na oddělení molekulární genetiky Ústavu klinické biochemie a diagnostiky metodou real-time PCR komerčním kitem Cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test (Roche).

   Výsledky

   Vyšetřena byla ložiska primárních tumorů a metastatických lézí 25 pacientů. Mutace BRAF v kodonu V600 byla nalezena v 12 primárních ložiscích z 25 (48%) a 14 metastatických lézích z 25 (56 %). Ve dvou případech BRAF negativního primárního ložiska byla metastáza melanomu BRAF pozitivní. Ověřili jsme hypotézu, že s růstem agresivity onemocnění a jeho metastazováním dochází ke kumulaci mutací. Důležitým aspektem je optimální volba vzorků.

   Závěr

   Prevalence mutace BRAF v souboru 25 pacientů z FNHK odpovídá publikovaným datům (např. Shadendorf, Lorigan, Hauschild, Eggermont et al. – 5) aj. V průběhu metastazování onemocnění se mění molekulárně genetický profil nádoru a je tendence ke kumulaci mutací. Pro éru cílené personalizované medicíny a studijní léčby z toho plyne nutnost aktuálních biopsií metastatických ložisek, zejména pokud se vyvinou ve větším časovém odstupu od vyšetření primárního tumoru. Vyšetření archivovaného materiálu několik let starého není dostačující.

   V závěru jako inspirace k diskuzi bude v krátkosti prezentována kasuistika mladého muže s maligním melanomem, který byl

   BRAF a c-kit negativní a přesto se jednalo o extrémně agresivní onemocnění.

Reference:

  1. De Rock W, De Vriendt V, Normanno N, et al. KRAS, BRAF, PIK3CA, and PTEN mutations: implications for targeted therapies in metastatic colorectal cancer. The Lancet Oncology 2011; 12; 594-603
  2. T. Mak. Metabolism and cancer. ESMO 2011, Abstract book S3: (1)
  3. Marais R. Basics of BRAF. ESMO 2011, Abstract book S31: (127)
  4. Schadendorf D. Current updates on metastatic melanoma treatment. European Regional Melanoma Forum, May 2011; Abstract book: S90-103
  5. Schadendorf D., Hauschild A., Eggermont AM. Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med. 2011 Jun 30;364(26):2507-16.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012