POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI KOLONICKÉ KAPSLOVÉ ENDOSKOPIE A KOLONOSKOPIE V DETEKCI POLYPŮ A KARCINOMŮ TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU: MULTICENTRICKÁ, PROSPEKTIVNÍ, CROSS OVER STUDIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 128

Autoři: doc. MUDr. Štěpán Suchánek; MUDr. Michal Voška; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.; MUDr. Marek Beneš 1976-; doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.; as.MUDr. Gabriela Vojtěchová; MUDr. Tomáš Grega; MUDr. Tomáš Douda, PhD; Prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc.; MUDr. Bohuš Bunganič; prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.; Prof. MUDr. Julius Špičák (1952-), CSc.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Východiska:

Kapslová kolonoskopie (colon capsule endoscopy – CCE) je minimálně invazivní metoda vyšetření tlustého střeva. Ve srovnání s optickou kolonoskopií (optical colonoscopy – OC) není nutná intubace a  insuflace střeva, které jsou pacientem vnímány negativně. Může tudíž významně zvýšit adherenci ke screeningu. Cílem studie bylo porovnání účinnosti nové generace kolonické kapsle a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů kolon a zhodnocení možnosti využití kapsle v programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR.

Materiál a metody:

Multicentrická (ÚVN Praha, IKEM Praha, GEP Praha, FN Hradec Králové), prospektivní, cross over studie, zahrnující asymptomatické jedince starší 50 let probíhá od roku 2011. Hlavní sledovanou veličinou je počet pacientů s polypy velikosti < 6 mm, ≥ 6 mm, resp. ≥ 10 mm. Dalšími sledovanými parametry jsou stupeň střevní přípravy, tolerance vyšetření nemocnými a komplikace vyšetření kolonickou kapslí.

Výsledky:

K 31. 12. 2013 bylo ve studii vyšetřeno celkem 203 osob (54 % mužů, průměrný věk 59 let) ve všech endoskopických centrech, do dalšího zpracování dat bylo zařazeno 175 pacientů (86 %) s kompletním vyšetřením CCE. U 25 jedinců (14 %) byl diagnostikován polyp ≥ 6 mm během OC. U 19 těchto osob byly stejné polypy prokázány i na CCE (senzitivita 76,0 %, 95% CI 54,9– 90,6). Jeden karcinom byl nalezen na OC i CEE. Ze 150 osob s negativním nálezem těchto polypů na OC 146 jedinců polyp nemělo nebo byl polyp < 6 mm, případně nebyla shoda ve velikosti na OC a CEE (specificita 97,3 %, 95% CI 93,3– 99,3).

Závěr:

Studie probíhající v České republice, která má jako první v souboru pouze screeningovou populaci, ukázala srovnatelné výsledky jako zahraniční studie. Průměrná senzitivita v detekci polypů odpovídá jiným neinvazivním screeningovým metodám.

Studie byla podpořena grantem IGA MZ č. 11524.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014