POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI KOLONICKÉ KAPSLOVÉ ENDOSKOPIE A KOLONOSKOPIE V DETEKCI POLYPŮ A KARCINOMŮ TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU: MULTICENTRICKÁ, PROSPEKTIVNÍ, CROSS OVER STUDIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom; Onkologická diagnostika

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 105

Autoři: MUDr. Michal Voška; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; as.MUDr. Gabriela Vojtěchová; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Marek Beneš 1976-; Prof. MUDr. Julius Špičák (1952-), CSc.; prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Východiska:

Kapslová kolonoskopie je nová, minimálně invazivní metoda vyšetření tlustého střeva. Ve srovnání s optickou kolonoskopií není nutná intubace a insuflace střeva, které jsou pacientem vnímány negativně. Může tudíž významně zvýšit adherenci ke screeningu. Cílem je porovnání účinnosti nové generace kolonické kapsle a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů kolon a zhodnocení možnosti využití kapsle v programu screeningu kolorektálního karcinomu v ČR.

Soubor pacientů a metody:

Multicentrická (ÚVN Praha, IKEM Praha, GEP Praha, FN Hradec Králové), prospektivní, cross over studie, zahrnu­jící 232 asymptomatických jedinců starších 50 let, probíhající od roku 2011. Sledujeme počet pacientů s polypy velikosti < 6 mm, > 6 mm, resp. > 10 mm. Dal­šími sledovanými parametry jsou stupeň střevní přípravy, tolerance vyšetření nemocnými a komplikace vyšetření kolonickou kapslí.

Výsledky:

K 31. lednu 2013 bylo ve studii vyšetřeno celkem 139 jedinců ve všech endoskopických centrech, do dalšího zpracování dat bylo zařazeno 119 pacientů. Průměrná senzitivita kolonické kapsle v detekci polypů byla 83 %>. (67 % pro polypy > 6 mm a rovněž 67 % pro polypy > 10 mm). Průměrná specificita činila 83 % (64 % pro po­lypy > 6 mm a 93 °% pro polypy > 10 mm). Senzitivita a specificita v detekci adenomů byly u kapsle 86 %>, resp. 62 %>, (75 %>, resp. 63 %> pro adenomy > 6 mm). Karcinom byl identifikován kolonickou kapslí i na kolonoskopii. Celková střevní příprava byla v případě kapslové kolonoskopie adekvátní u 81 %> pacientů. Zaznamenali jsme vyšší senzitivitu kolonické kapsle v detekci polypů u pacientů s adekvátní střevní přípravou. Dosud jsme dokumentovali čtyři mírné nežá­doucí účinky spojené s oběma vyšetřovacími metodami.

Závěr:

Studie probíhající v České republice, která má jako první v souboru pouze screeningovou po­pulaci, ukázala srovnatelné výsledky jako zahraniční studie. Průměrná senzitivita v detekci polypů odpovídá jiným neinvazivním screeningovým metodám.

Studie byla podpořena grantem IBA MZ č. 1154

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013