Poruchy v intracelulární transdukci interferonových signálů u stabilizovaných linií maligního melanomu a karcinomu mléčné žlázy.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XXIX. Signální mechanismy v patofyziologii nádorů

Číslo abstraktu: 241

Autoři: RNDr. Kamila Součková, Ph.D.; RNDr. Vladimír Boudný, CSc.; PharmDr. Lenka Adámková - Humpolíková, Ph.D.; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; Alena Hošková; Helena Poláková; Renata Sekaninová; Prof. RNDr. a PharmDr. Jan Kovařík, DrSc.

Úvod do problematiky
Abnormality na různých úrovních intracelulární signalizace mohou být u onkologických pacientů jednou z příčin jejich patologického imunitního stavu a snížené citlivosti na imunoterapeutickou léčbu. Významný podíl na normálním průběhu buněčné proliferace a diferenciace je v dnešní době připisován aktivitě proteinů multigenové rodiny STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription). Tyto proteiny zprostředkovávají přenos signálu vyvolaného celou řadou extracelulárních ligandů (interferony, růstové faktory) z buněčného povrchu do jádra, kde po interakci s příslušnými promotorovými sekvencemi modulují expresi responzivních genů. Proteiny STAT se nachází v cytoplazmě v inaktivním stavu jako monomery. Po fosforylaci jejich konzervovaného tyrozinového zbytku prostřednictvím Janusových tyrozinkináz (sdružených s povrchovými receptory) tvoří aktivní homo nebo heterodimerní formy interakcí SH2 domény jednoho STAT proteinu s fosfotyrozinem svého partnera. Pro úspěšný přenos signálu a následnou aktivaci genů prostřednictvím STATů je v některých případech nezbytná nejen fosforylace na příslušných tyrozinových, ale i na konzervovaných serinových zbytcích. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007