POSTAVENÍ CHEMO RADIOTERAPIE V LÉČBĚ OPERABILNÍHO KARCINOMU ŽALUDKU A GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 045

Autoři: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.; MUDr. Beatrix Bencsiková; MUDr. Marek Slávik

Východiska:

Karcinom žaludku je světově druhou nejčastější příčinou smrti na nádorové onemocnění. Léčba lokálně pokročilého karcinomu žaludku je komplexní, složená ze tří modalit: operačního řešení, chemoterapie, případně radioterapie.

Cíl:

V západních zemích mají pacienti s T2 a T3 nádorem léčení pouze samostatnou operací pravděpodobnost 5letého přežití (OS) 50, resp. 25 % bez ohledu na postižení spádových lymfatických uzlin. Z toho vyplývá, že samostatný chirurgický výkon již není standardním postupem u lokálně pokročilého nádoru gastroezofageální junkce a žaludku. Perioperační chemoterapie vedla k prodloužení 5letého přežití u pacientů s nádorem gastroezofageální junkce i karcinomem žaludku. Byly publikovány dvě velké randomizované studie, které obě prokázaly benefit v OS ve srovnání se samostatnou operací – francouzská studie FNCLCC/ FFCD9703 a britská studie MAGIC (5letý OS 38 vs 24 %, p = 0,02 a 36 vs 23 %, p = 0,009). Signifikantně nejvyšší zisk z perioperační chemoterapie byl zaznamenán ve skupině pacientů s tumorem GEJ (gastroezofageální junkce). Studie MAGIC navíc perioperační chemoterapii etablovala v Evropě do léčebného algoritmu. Role adjuvantní radioterapie zůstává zásadní. Již druhou dekádu léčíme pacienty klinického stadia Ib–III adjuvantní konkomitantní chemoradioterapií na bázi 5-fluorouracilu na základě randomizované studie fáze III Intergroup 0116. Update studie po 10 letech potvrdil udávané zlepšení v OS (35 vs 28 měsíců, p = 0,01). S ohledem na toxicitu konkomitantní léčby se však již nyní nepoužívá původní režim, nýbrž jeho méně toxické modifikace (režim de Gramont nebo kontinuální 5-fluorouracil/ kapecitabin během radioterapie).

Závěr:

Standardem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu žaludku je kombinace operačního řešení a adjuvantní chemoradioterapie nebo perioperační chemoterapie. V případě nádorů GEJ je preferována perioperační chemoterapie. S ohledem na náročnost léčby je stěžejní správná indikace (neo) adjuvance u správného pacienta. Nedílnou součástí léčby je podpůrná nutriční terapie. Základem úspěchu léčby je multidisciplinární tým složený z onkologa, chirurga, radioterapeuta a nutričního specialisty.

Podpořeno MH CZ – DRO (MMCI, 00209805), European Regional Development Fund (RECAMO; CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101).

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014