Postavení hormonální terapie v léčbě karcinomu prsu po SABCS 2009

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 023

Autoři: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA


BIG 1-98 (Letrozol vs.Tamoxifen vs.Switch)

Thursday, December 10, 2009
General Session 1 -Exhibit Hall D
10:30 16.Adjusting for Selective Crossover in Analyses of Letrozole (Let) Versus Tamoxifen (Tam) in the BIG 1-98 Trial.
Regan MM, Colleoni M, Giobbie-hurder A,et.al.


BIG 1-98 -Co víme

SABCS 2008 / NEJM publikace srpen 2009

 • Nesignifikantní trend k delšímu přežití pro letrozole vs.tamoxifen (p=0.08) – medián sledování 76 měsíců
 • Žádná výhoda pro sekvenční podání letrozolu a tamoxifenu v jakémkoliv sledu – medián sledování 71 měsíců
  • -"A switch to tamoxifen to complete 5 years of therapy would be acceptable if letrozole has to be discontinued for any reason")

 • Nicméně ITT analýza může podhodnotit výhodu přežití, která by se prokázala, pokud by nedošlo ke ‚crossover‘

 • Následná censorovaná analýza celkového přežití, která ukazuje signifikantní výhodu letrozolu, může výsledek nadhodnotit – právě ženy, které progredovaly, nebyly kandidátkami pro ‚crossover‘

 • Nejpřesnější odhad ukazující výhody celkového přežití pro letrozol leží mezi těmito dvěma analýzami


BIG 1-98 -Co jsme se dozvěděli

 • Selektivní ‚crossover‘ ovlivňuje porovnání účinnosti ITT monoterapie

 • IPCW analýza ukazuje signifikantní výhodu podávání letrozolu proti tamoxifenu, která je větší něž v ITT populaci

 • 5 let podávání letrozolu je signifikantně výhodnější než tamoxifen při srovnání DFS a OS

TEAM (Tamoxifen and Exemestane Adjuvant Multicenter Trial)

Thursday, December 10, 2009
General Session 1 -Exhibit Hall D
09.15 11. Five years of exemestane as initial therapy compared to 5 year of tamoxifen followed by exemestane: The TEAM trial, a prospective, randomized, Phase III trial in postmenopausal women with hormone-sensitive early breast cancer
Rea D, Hasenburg A, Seynaeve C, et al.


TEAM - co víme

 • SABCS 2008
  • – Interim analýza neukázala výhodu pro exemestan nad tamoxifenem v prvních 2,75 letech léčby

 • ESMO 2009
  • zlepšení DFS a RFS pro exemestan jsou statisticky významné pouze po dobu léčby

  • 754 (~15%) pacientek na tamoxifenu změnilo léčbu (před 2,5 rokem) na exemestan, což mohlo ovlivnit výsledky

  • Nejsou rozdíly v OS či CLBCTEAM - co jsme se dozvěděli

• TEAM neukázal rozdíl v účinnosti mezi sekvencí TAM→EXE a 5-tiletým upfront podáváním EXE

 • Disease Free Survival (ITT): HR=0,97 (95% CI 0,88-1,08); P=0,604

 • Time to Recurrence (ITT): HR=0,94 (95% CI 0,83-1,06); P=0,293

 • Overall Survival (ITT): HR=1,00 (95% CI 0,89-1,14); P=0,999
IES Intergroup Exemestane Study

Thursday, December 10, 2009
General Session 1 -Exhibit Hall D
09:30 12. Disease-related outcome with long-term follow up: An updated analysis of the Intergroup Exemestane Study (IES)
Bliss JM, Kilburn LS, Coleman RE et al.


IES - co víme

 • První reportovaná ‚switch‘ studie

 • Switch na exemestan po 2-3 letech ukazuje:


  • Konzistentní výhodu v DFS

  • Výhodu přežití u HR+ pacientek-ne v ITT populaci

  • Mírně lepší toleranci
  v porovnání s pacientkami, které zůstaly na tamoxifenu

 • Pokračuje další výzkum biomarkerů, které by mohly predikovat, pro které pacientky bude exemestan výhodnější


IES - co jsme se dozvěděli
Switch pacientek na exemestane po 2-3 letech léčby tamoxifenem proti 5leté léčbě tamoxifenem vede k:
 • Projektivní účinek je viditelný i po více než 5 letech po ukončení léčby (výskyt relapsů a OS)

 • Pokračující mírné zlepšení OSMA-27 Exemestane vs. Anastrozole as Primary Adhuvant Therapy

Thursday, December 10, 2009
General Session 1 - Exhibit Hall D
14. Treatment-emergent symptoms and the risk of breast cancer recurrence in the NCIC CTG MA.27 adjuvant aromatase inhibitor trial
Stearns V, Chapman J-A, Ma C, et al.


MA27 - co jsme se dozvěděli

 • Na základě druhé interim analýzy, spojuje vasomotorické a kloubní symptomy s charakteristikou pacientek napříč studovanou populací (není srovnání dle léčebné modality)

 • Neexistuje korelace mezi časným výskytem symptomů a zlepšení RFS

 • Nelze použít symptomy spojené s nasazením léčby jako vodítko pro rozhodování o typu léčbyFULVESTRANT

Thursday, december 10, 2009
General Session 2–Exhibit Hall D

15:30 23. First Results from FACT –An Open-Label, Randomized Phase III Study Investigating Loading Dose of FulvestrantCombined with AnastrozoleVersus Anastrozoleat First Relapse in Hormone Receptor Positive Breast Cancer.
Bergh J, Jönsson PE, LidbrinkE,et al.

16:00 0025. CONFIRM: A Phase III, Randomized, Parallel-Group Trial Comparing Fulvestrant250 mg vs Fulvestrant500 mg in Postmenopausal Women with Estrogen Receptor-Positive Advanced Breast Cancer.
Di Leo A, Jerusalem G, Petruzelka L, et al.


Fulvestrant - co víme
 • Indikován v léčbě pokročilého ca prsu po selhání antiestrogenní léčby

 • Fulvestrant 250mg vs.anastrozol

  • TTP – HR (95,14% CI): 0,95 (0,82-1,10); p=0,48

  • Medián TTP – 5,5 měsíce vs. 4,1 měsíce (fulvestrant vs.anastrozol)

  • DoR (délka trvání léčebné odpovědi) – 16,7 měsíce vs. 13,7 měsíce (fulvestrant vs.anastrozol)

 • Dobře tolerován, nižší incidence kloubních potíží ve srovnání s anastrozolem


Fulvestrant - co jsme se dozvěděli
• Studie FACT – fulvestrant LD + anastrozol vs anastrozol
 • TTP a OS byl téměř shodný v obou ramenech (TTP: medián 10,8 vs 10,2 měsíce, HR 0,99; p=0,91; OS:medián 37,8 vs 38,2 měsíce)

 • více hlášených návalů horka v rameni fulvestrant + anastr.

•Studie CONFIRM – fulvestrant 500mg vs.fulvestrant 250mg
 • TP - 6,5 měsíce vs. 5,5 měsíce (500mg vs.250mg)

 • celkové přežití favorizuje 500mg (50% případů, analýza při 75% případů je plánována na 2011) – nesignifikantní rozdíl

 • dobrá tolerance 500mg (výskyt AE obdobný jako 250mg)


Souhrn: využití IA v klinické praxi

 • Adjuvantní terapie pro postmenopauzální ženy s HR+ karcinomem prsu by měla zahrnovat IA

 • IA nejsou zaměnitelné

 • Časné podání (upfront) nesteroidního IA je nejlepší terapeutickou možností

 • Switchujte současné pacientky

 • Sekvenční strategie nejsou validovány


Souhrn: Fulvestrant

 • Fulvestrant 500mg podávaný po selhání předchozí endokrinní léčby pokročilého ca prsu prodloužil dobu do progrese o 20% proti 250mg fulvestrantu

 • Kombinace fulvestrant + anastrozol je obdobně účinná jako anastrozol samotný

 • K prodloužení kontroly pokročilého onemocnění tedy spíše vede zvýšení dávky fulvestrantu než jeho kombinace s inhibitory aromatázy

 • Lepších výsledků je dosaženo při časnějším použití (soubor dat ze studií – Efect – i klinické praxe)

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010