POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ GENERALIZOVANÉHO KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/170

Autoři: MUDr. Adam Guňka; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Terapie karcinomu prostaty se liší dle stadia, věku a PS. Při léčbě je důležitý multimodální přístup - chirurgie, RT, CHT a HT. U metastatického onemocnění se pohybuje pětileté přežití mezi 5 a 30 %. Je důležité léčbu individuálně přizpůsobovat pacientovi. 59letý pacient bez komorbidit - 2010 diag. karcinom prostaty, HV: špatně diferencovaný adenoCa, GS V + IV, vysoké riziko, PSA 72,94. CT - infiltrace spodiny močového měchýře, sem. váčku a zvětšené LU v pánevním retroperitoneu, st. IV, pacient KI 90%, indikována MAB - od 3/2010 Eligard + Casodex 50 mg - negativizace PSA, dle MRI vymizení infiltrace MM i semenných váčků. Vzhledem k efektu a neprokázané vzdálené generalizaci indikována kurativní RT na MP, prostatu a sem. váčky, celkem 76 Gy/38 fr (2010). Dále opět MAB. 11/2011 Casodex vysazen pro elevaci jaterních tesů, dále monoterapie LHRH. 1/2013 elevace PSA na 42,72, dle přešetření PD - LU v MP, opět MAB - pokles PSA. Na CT 2013 regrese v MP, zmnožení LU v retroperitoneu, nově osteoplastická meta Th2 (i dle scinti skeletu). 2/2013-9/2013 změna na Flutamid 250 mg. 5/2013 diagnotikován duplicitní spinoCa plicae vocalis l. sin. T1 N0 M0, G1, pacient odmítl laryngectomii - kurativní RT s efektem CR. 11/2013 progrese meta oss, mnohočetně, PSA elevace na 204,68, změna terapie na Firmagon a Estracyt, 3/2014 ukončeno pro elevaci PSA. Uzavřeno jako kastračně rez. karcinom - meta oss, plic. 4/2014-8/2014 1. linie paliativní CHT Taxotere - celkem 7 sérií, ukončeno pro progresi meta oss, meta plic v regresi. Spolu s 1. linií opět od 4/2014 Eligard a X-Geva. PSA 8/2015 583,21. Od 9/2014 2. linie paliativní CHT kabazitaxel, přerušeno 1/2015 po 5. sérii pro zhoršení PS a výrazné hubnutí. PSA 1/2015 720,97. 2/2015 dle scinti skeletu meta kostí v regresi. Pro neurologickou symptomatologii doplněno CT a MRI mozku - nově meta base T laloku vpravo, další F vpravo, meningeální rozsev. Proto 3/2015 paliativní RT na meta mozku - 30 Gy/10 fr. Dále pal. sympt. postup.

8.4.2015 pacient umírá na progresi základního onemocnění v domácí péči. IV. stadium karcinomu prostaty patří mezi nevyléčitelná onemocnění, ke kterýmmůžeme přistupovat s paliativním záměrem (HT). My využili multimodálního přístupu, který se dle naší kazuistiky jeví jako efektivní postup. Pacient žil s gen.onemocněním pět let bez klinických projevů onemocnění. Během terapie došlo k regresi jak plicních, tak kostních meta a k úplné regresi v MP. Nakonec pa­cient umírá na metastatické postižení CNS, které je u karcinomu prostaty raritní záležitostí. Otázkou zůstává, jestli by i stejného přežití a kvality života dosáhlbez využití RT.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016