Postavení režimu LHRH analoga s radioterapii v léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty a penisu

Číslo abstraktu: 129

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Běla Malinová

Současné diagnostické možnosti dnes umožňují záchyt časných stadií karcinomu prostaty. Zvýšení incidence však zatím zachovává stadia, ve kterých je diagnóza stanovována, tedy poměr mezi lokalizovanými, lokálně pokročilými a generalizovanými onemocněními. Pro nemalou skupinu informovaných mužů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty je radiační terapie léčbou volby.
Zhoubné nádory prostaty v době diagnózy bývají v přibližně 80 % hormonálně dependentní. Androgenní ablace před radiační léčbou a během ní redukuje objem nádoru a akceleruje apoptózu, zlepšuje lokoregionální kontrolu onemocnění a prodlužuje přežití. Využití technických novinek a konformní D3 plánování umožňuje eskalaci dávky se zvýšením lokální účinnosti a menším výskytem nežádoucích účinků. Hodnotíme soubor s vysokodávkovanou radiací (76 Gy) a hormonální supresí. Srovnáváme s protokolem RTOG 86-10.
V letech 1997 – 2004 jsme konkomitantně se zářením aplikovali endokrinní léčbu u 43 mužů s karcinomem prostaty T1-3 Nx M0. Hormonální ablaci jsme navodili LHRH analogy. Jejich aplikaci předcházelo podání cyproteronacetátu (CPA). Endokrinní léčbu jsme zahájili dva měsíce před zahájením radiace a pokračovali po dobu aktinoterapie. Trvání hormonální léčby v režimu intermitentní androgenní suprese (IAS) je 6 měsíců.
V práci hodnotíme laboratorní odezvu hladin PSA, ICTP, testosteronu a základních biochemických markerů. Lokální nález na prostatě sledujeme transrektální ultrasonografií a digitálním rektálním vyšetřením. Pro zhodnocení jsme vybrali pouze nemocné, jejichž léčba skončila před více než 12 měsíci. Medián sledování v našem souboru je 34 měsíců 1268.
PSA nadir jsme dosáhli u 40 mužů, tj. v 90 %.
Biochemický relaps s nutností znovunasazení endokrinní léčby v rámci IAS jsme zaznamenali u šesti mužů (M13, M15, M21, M26, M34, M42). Všichni nemocní s časným relapsem měli Gleasonovo skóre 7, pouze nemocný s recidivou v M42 měl GS 5. Pro časný relaps se zdá, že GS má větší význam než předpokládané klinické stadium. Hodnocení přežití v malém souboru není možné.
Obě modality jsou dobře tolerované, výskyt nežádoucích účinků odpovídá jednotlivým modalitám a nesčítá se.
Shodně s protokolem RTOG 86-10 dosahujeme dobré lokální kontroly onemocnění i trvání léčebné odpovědi. Intermitentně podávaná androgenní suprese nevede ke vzniku a rozvoji hormonální independence. Současně umožňuje využít hormonální léčebné modality při relapsu onemocnění. Konkomitantní endokrinní manipulace s aktinoterapií v léčbě lokálně pokročilého a lokalizovaného karcinomu prostaty se přes vyšší cenu léčby stává standardním postupem.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005