Postoj sestier k ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúceho pacienta.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 182p

Autoři: PhDr. Zuzana Kvasnicová, Ph.D.; PhDr. Zuzana Schmidtová

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť je podľa Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti (2006) ´komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná sestrami s odbornou spôsobilosťou a je zameraná hlavne na manažment a uspokojovanie potrieb pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta´. Odbornú spósobilosť získavajú sestry na vysokej škole v odbore ošetrovateľstvo (bakalárske a magisterské štúdium), či ešte v pretrvávajúcom vyššom odbornom štúdiu (diplomovaná všeobecná setra). Každá fakulta zdravotníctva na Slovensku (so študijným odborom ošetrovateľstvo) vyučuje predmety ako paliatívna starostlivosť, či ošetrovateľstvo v paliatívnej a hospicovej starostlivosti a pod. A keď nemá v sústave predmetov zaradený samostatný predmet venujúci sa paliatívnej starostlivosti, tak v rámci onkologického či interného ošetrovateľstva má prednášky, cvičenia, semináre s touto tematikou (Kvasnicová, Schmidtová, 2009).

Od sestry, ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť nevyliečitelne chorým a zomierajúcim, sa vyžaduje tzv. paliatívny prístup. Paliatívny prístup predstavuje ošetrovateľskú starostlivosť, vedomosti a schopnosti, ktoré musí mať sestra. Sestry by mali byť schopné rozpoznať fyzické, psychické, sociálne a duchovné symptómy, naplánovať efektívne ošetrovateľské intervencie na ich zmiernenie a mali by byť schopné porozumieť tomu, čo umierajúci a jeho rodina prežíva. Z toho dôvodu, sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť o zomierajúceho pacienta by mali zaujať pozitívny postoj k umierajúcemu pacientovi a jeho rodine. Medzi faktory, ktoré determinujú postoj sestier k smrti a k zomieraniu, zahŕňame nielen kultúrne, sociálne, filozofické a náboženské, ale tiež sem patrí osobnostný a kognitívny systém. Všetky uvedené determinanty sa premietajú do individuálneho postoja, ktorý zaujíma sestra k zomierajúcemu pacientovi. Osobnosť sestry môže vplývať aj na to, ako sa dokáže vyrovnať s umieraním svojho pacienta.

To, aký postoj majú sestry k ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúceho pacienta sme sa rozhodli zistiť v našom prieskume. Ako metódu na zisťovanie postoja sestier k ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúceho pacienta sme si zvolili dotazník - Frommeltovej postojový dotazník k starostlivosti o zomierajúcich pacientov (Lange et al., 2008). Nami preložený dotazník obsahoval 30 položiek týkajúcich sa postojov sestier. Na meranie postojov sme použili Likertovu škálu. Na paťstupňovej škále respondentka vyjadrila stupeň svojho postoja k ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúcich pacientov.

Výsledky prieskumu budú implementované do pregraduálneho vzdelávania sestier v oblasti onkologickej, paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Len vzdelaná a zároveň sestra disponujúca pozitívnym postoj k zomierajúcim pacientom a ich rodinám, môže poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť o zomierajúcich pacientov.


Príspevok je súčasťou grantového projektu UGA - VIII/9/2009.

Názov projektu: Potreby pacientov a dokumentácia v paliatívnej starostlivosti


Zoznam použitej literatury:

  1. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, č.17463/OZS zo dňa 19.6. 2006.
  2. KVASNICOVÁ, Z., SCHMIDTOVÁ, Z. Vzdelávanie sestier v paliatívnej ošetrovatelskej starostlivosti. In Ošetrovatelstvo 21. storočia v procese zmien III. (Zborník z medzinárodného sympózia). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. s.1104. ISBN 978-80-8094-554-1.
  3. LANGE, M. et al. Assessing Nurses´ Attitudes Toward Death and Caring for Dying Patients in a Comprehensive Cancer Center. In Oncology Nursing Forum 2008; vol. 35, 6. p. 955 - 959.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010