Postoj verejnosti k prevencii kolorektálného karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 151

Autoři: PhDr. Zuzana Hudáková, Ph.D.

Kolorektálny karcinóm patrí medzi civilizačné ochorenie, medzi najčastejšie malignity tzv. priemyselne vyvinutých krajín. V USA ročne diagnostikujú 148 000 nových prípadov. Na Slovensku bolo v roku 2000 diagnostikovaných 2734 nových prípadov na toto ochorenie a zomrelo naň 1671 ľudí. U slovenských žien je druhou najčastejšou malignitou (za rakovinou prsníka). U mužov je na 3. mieste po rakovine prostaty a rakovine plúc. Rakovina hrubého čreva sa vyskytuje 2,4 krát častejšie ako rakovina konečníka a medián veku pri stanovení diagnózy tohto ochorenia sa v súčasnosti v západných krajinách udáva cca 74 rokov. Je badate1ný stúpajúci trend výskytu a posun do nižších vekových skupín.

Kolorektálny karcinóm je najčastejším nádorom zažívacieho traktu a je druhou najčastejšou príčinou smrti medzi malígnymi ochoreniami. Prirodzenou snahou renomovaných zdravotníckych organizácii je privodiť zásadný zvrat v nepriaznivom vývoji mortality na toto ochorenie. To sa dá len cieleným vyh1adávaním včasných foriem ochorenia v čase, keď príznaky ešte nie sú prítomné, resp. ich možno určiť len laboratórnymi metódami. Tieto včasné formy a predrakovinové stavy vieme v súčasnosti uspokojivo terapeuticky zvládnuť, čo móže v konečnom dósledku viesť aj k poklesu incidencie kolorektálneho karcinomu.

Cielom práce bolo zistiť, aký postoj majú pacienti k prevencii kolorektálneho karcinómu a ako toto ochorenie chápu z hladiska jeho charakteristiky. Zo získaných údajov vyplýva, že až 98% respondentov si myslí, že ochorenie rakoviny hrubého čreva patrí k závažným ochoreniam. Chceli sme zistiť či respondenti poznajú aké sú rizikové faktory vzniku ochorenia a či ich sami realizujú. 81% respondentov považuje nepravidelnú konzumáciu ovocia a zeleniny za riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a 52% respondentov pravidelne konzumuje ovocie a zeleninu. Na otázku akým spósobom realizujú preventívne opatrenia nám 24% respondentov odpovedalo, že nerealizujú žiadne opatrenia. Čo sa týka získavania informácií o ochorení 5% respondentov nám uviedlo, že informácie o prevencii rakoviny hrubého čreva má od svojho obvodného lekára a 12% respondentov si myslí, že nie sú informovaní o tomto ochorení. Strach z výsledkov vyšetrení má 29% respondentov a nedostatok času na absolvovanie preventívnych prehliadok uvádza 24% respondentov. 71% respondentov uvádza, že pozná niekoho, kto trpel alebo trpí týmto ochorením. V tejto práci sme použili prieskum na zistenie postojov respondentov k prevencii kolerektálneho karcinómu.


Klučové slová: Kolorektálny karcinom. Prevencia. Postoj verejnosti. Incidencia.


Použitá literatura

  1. ADAM, Z., VORLÍČEK, J., KOPTÍKOVÁ, J. 2003. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 788 s. ISBN 80-247-0677-6.
  2. HUDÁKOVÁ, Z. a kol: Onkologické ošetrovate1stvo. Všeobecná časť. Ružomberok: FZ KU v Ružomberku, Katedra ošetrovatelstva, 2008, s. 146. ISBN: 978-80-8084-363-2.
  3. KAUŠITZ, J. a kol. 2003. Onkológia. Bratislava: VEDA, 2002. 712 s. ISBN 80-224-0711-9.
  4. KOZA, I.2000. Ako predchádzať nádorovým ochoreniam. 1.vyd. Bratislava: Kontakt plus, s.r.o., 2000. ISBN 80-88855-34-9
  5. VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. a kol. 2006. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada, 2006, 328 s. ISBN 80-247-1716-6.


Kontakt: PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., e-mail: hudakova@inmai.sk

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010