POTENCIÁLNĚ RESEKABILNÍ JATERNÍ METASTÁZY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - ROLE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU. ANALÝZA DAT MULTICENTRICKÉ STUDIE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/243

Autoři: MUDr. Jiří Pudil; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; MUDr. Stanislav Batko; Mgr. Ivana Svobodová; Ing. Milan Blaha, Ph.D.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

 Úvod:  

Chirurgická léčba je jedinou potenciálně kurabilní metodou léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (JMKRK) s pětitiletým přežíváním více než 50 %. Jaterní resekci však podstoupí méně než 20 % pacientů. Cílem sdělení je prezentovat výsledky multicentrického projektu.

Metody:

Od září 2012 do ledna 2015 jsme do registru projektu IGA MZ ČR NT - 13660 zařadili 334 pacientů. Pacienti byli rozděleni do třech skupin (A - primárně resekabilní, B - potenciálně resekabilní, C - neresekabilní). Sledovali jsme základní demografické údaje, počet operací, poooperační mortalitu i morbiditu, četnost recidiv, celkové přežívání, kvalitu života pomocí EORTC. U skupiny B jsme sledovali úspěšnost předoperační systémové terapie, vč. přínosu multidisciplinárního týmu (MDT).

Výsledky:

Do skupiny potenciálně operabilních jsme zařadili 155 pacientů (46,4 %). Všichni nemocní absolvovali primárně systémovou léčbu, ve 24 % případů bez referování na MDT. V 65 % pacienti absolvovali více než šest cyklů systémové protinádorové léčby, ve 35 % případů více než 12 cyklů. Nejčastější léčebnou odpovědí byla parciální remise (65 %). Chirurgická léčba proběhla u 85 % nemocných. Recidivu jsme zaznamenali u 49 % nemocných, nejčastěji pooperační recidivu JMKRK. Léčba recidivy nádorového onemocnění probíhala nejčastěji systémovou protinádorovou terapií, dále chirurgicky a radiointervenčně. Tříleté přežívání přesáhlo 60 %. Kvalitu života jsme hodnotili od zařazení pacientů a následně ve tříměsíčních intervalech. Od šestého měsíce byla celková kvalita života signifikantně lepší u skupiny primárně resekabilních ve srovnání se skupinou potencionálně resekabilních při obdobném přežívání. Výskyt recidiv a celkové přežívání bylo u primárně resekabilních nesignifikantně lepší než ve skupině potencionálně resekabilních.

Závěr:

Chirurgická léčba JMKRK je jediná potenciálně kurabilní metoda, u našich pacientů tříleté přežívání přesáhlo 60 % s vysokým podílem potencionálně resekabilních. Na MDT jsou referováni selektivně pacienti s předpokladem resekčního výkonu.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZ ČR NT - 13660

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016