Potenciální prognostické a prediktivní faktory difuzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL) - signální dráha NFkappaB

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Patrik Flodr; MUDr. Zuzana Kubová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Mgr. Veronika Krejčí

Úvod: Potenciálně kurabilní klinicko-patologická jednotka DLBCL zaujímá přibližně 30–40% všech non-Hodgkinových lymfomů a tvoří tak významnou část skupiny B-lymfomů. Medián věkového rozložení spadá do sedmé dekády. Známé prognostické ukazatele DLBCL jsou definovány klinicky, biochemicky, morfologicky, imunohistochemicky a molekulárně-geneticky. Některé ze studií využívají imunohistochemickou detekci exprese proteinů BCL6, CD10, MUM1/IRF4 a popisují stratifikaci DLBCL na skupinu typu germinálního centra (GC) a non-germinálního centra (non-GC) DLBCL s odlišným pětiletým přežíváním. Uvedené dělení DLBCL bylo též podpořeno genetickým expresním profilem. Rodina proteinů NFκB patří k transkripčním faktorům ovlivňujícím základní biologické vlastnosti buňky – proliferaci, apoptózu, diferenciaci a modulaci mikroprostředí. NFκB hraje rovněž klíčovou roli v imunitní odpovědi. Konstitutivní aktivace signální dráhy NFκB je jedním z možných patogenetických procesů vzniku DLBCL.

Cíl práce: Sledován vztah GC a non-GC typu DLBCL k expresi proteinů signální dráhy NFκB (p50, p52, p65).

Materiál a metody: 32 formalínem fixovaných a v parafínu zalitých vzorků DLBCL bylo vyšetřeno metodou nepřímé imunohistochemie (CD10, BCL6, MUM1/IRF4, p50, p52, p65). Membránová pozitivita CD10, jaderná pozitivita BCL6 řadí DLBCL k typu GC, jaderná pozitivita MUM1/IRF4 řadí DLBCL k typu non-GC. Jaderná pozitivita NFκB je považována za známku aktivace příslušné signální dráhy.

Shrnutí: Soubor DLBCL byl rozdělen na případy typu GC (n=14) a non-GC (n=6) se zbývající částí (n=12), kterou nebylo možno jednoznačně zařadit k žádné ze skupin. Známky aktivace signální dráhy NFκB vykazovalo 8 DLBCL bez jednoznačné vazby na GC a non-GC typ imunoprofilu. V současné době hodnotíme, zda DLBCL se známkami aktivace signální dráhy NFκB nese biologické vlastnosti s rozdílnými prognostickými a prediktivními výstupy.

Podpořeno MŠMT ČR MSM 6198959205.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008