POUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH KONTROLNÍCH METOD PŘI HODNOCENÍ JAKOSTI RADIOFARMAK

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: x1

Autoři: MUDr. Monika Schneiderová; PharmDr. Michal Budinský; Mgr. Irena Macků

Východiska:

Hodnocení jakosti radiofarmak je nedílnou součástí jejich přípravy. Provedení těchto kontrolních metod dle požadavků lékopisu a souhrnu údajů o přípravku (SPC) zahrnuje fyzikálně-chemické a biologické zkoušky a zabezpečuje kvalitu přípravku.

Materiál a metody:

Z fyzikálně-chemických metod je nejpoužívanější chromatografické stanovení radiochemické čistoty radiofarmak uvedené v SPC. To uvádí, které stacionární a mobilní fáze mají být použity. Je možné zvolit i alternativní postup, který však musí být na pracovišti validován. V naší práci jsme zkoušeli vodné roztoky metanolu a stacionární fáze pro tenkovrstvou chromatografii radiofarmak.

Cíl:

Tato práce se zabývá obměnou doporučovaných stacionárních a mobilních fází u přípravků 99mTc Nanocoll a 99mTc Macrotec a jejich použitelností v praxi.

Závěr:

Na základě našich měření je možné konstatovat, že existují alternativní stacionární a mobilní fáze, které umožňují stanovit radiochemickou čistotu nezávisle na kontrolních metodách uvedených v SPC.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014