Použití IMRT techniky u karcinomu prsu?

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. III.Blok: Radioterapie

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Markéta Lavrišinová; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Hana Perková

Úvod:
Principem IMRT techniky je radioterapie s modulovanou intenzitou svazku záření, která umožňuje použití více úrovní intenzity v ozařovaném poli. Cílem je dosažení optimální dávkové distribuce v cílovém objemu a maximální šetření rizikových orgánů s následným snížením pozdních nežádoucích účinků.

Metoda:
Na našem pracovišti jsme provedli srovnání IMRT techniky a 3D konformní radioterapie (3D-CRT) u ozáření hrudní stěny po radikální mastektomii a svodných lymfatických uzlin. Na CT skenech byl zakreslen cílový objemu, rizikové orgány (plíce, srdce, kontralaterální prs) a pomocné struktury. U 3D konformní RT jsme použili 5 izocentrických polí s asymetrickými clonami, u IMRT techniku 7 polí. Srovnávali jsme dávku (a její homogenitu) v cílovém objemu, dávku (min., max., střední) v kritických orgánech a dose volume histogramy (DVH) pro všechny objemy.

Závěr:
U techniky IMRT jsme zjistili lepší dávkovou distribuci a homogenitu v cílovém objemu, ale vyšší střední dávku u kontralaterálního prsu, kontralaterální plíce a srdce. To může mít za následek zejména větší pravděpodobnost vzniku indukovaného karcinomu kontralaterálního prsu, event. i karcinomu plic. Stejnostranná plíce obdržela dávku nižší, proto pravděpodobnost vzniku poradiační pneumonitidy by měla být menší.

Úskalí techniky IMRT:
  • vyšší integrální dávka – je dána ozářením větších objemů zdravých tkání relativně nízkými dávkami záření, které ale mohou vést ke zvýšení rizika sekundárních primárních nádorů
  • podzáření cílového objemu (špatně definovaný cílový objem, chyby při nastavení) – pokud nejsou cílové objemy adekvátně pokryty, je nebezpečí možné recidivy onemocnění
  • časová a technická náročnost

Rutinní použití IMRT techniky u karcinomu prsu není v současné době považováno za standardní. Z našeho pohledu by bylo indikováno u pacientek s nepříznivě klenutým tvarem hrudníku a při nutnosti ozáření vnitřních mamárních lymfatických uzlin.
Je zřejmé, že IMRT u karcinomu prsu zlepšuje naši schopnost plánování a dávkovou homogenitu v cílovém objemu, ale pro bezpečné a účinné použití této technologie jsou nutné další studie.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006