Použití ozařovacích a fixačních pomůcek při radioterapii na oblast prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 279p

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; Dis. Svatava Jelínková

Úvod

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen. Pro prognózu nemocných je zásadní včasná diagnostika. Terapie časného karcinomu prsu je vždy komplexní, kombinující chirurgický výkon, chemoterapii, hormonální léčbu a radioterapii. Po parciální mastektomii je jako součást orgán záchovného postupu vždy indikována adjuvantní radioterapie na oblast prsu. Lokální kontrola i celkové přežití pacientek jsou srovnatelné jako u radikální mastektomie, vyhneme se však fyzické mutilaci a s tím spojené psychické traumatizaci nemocných. Kosmetický efekt je při použití moderních ozařovacích technik velmi dobrý.

Cílem radioterapie je aplikace dostatečné dávky záření do cílového objemu – tedy prsu – za maximálně možného šetření okolních kritických orgánů a zdravých tkání. Kritickými orgány jsou plíce, srdce a kontralaterální prs.

Technika radioterapie

  • v I. fázi ozařujeme celý prs, technikou tangenciálních polí – sternální, axilární pole, dávka 50 Gy v 25 frakcích.

  • v II.fázi ozařujeme lůžko tumoru s lemem 1-2 cm, technikou 1 přímého elektronového pole nebo technikou konvergentních polí, dávka 16 Gy v 8 frakcích.
Cíl

Pro zlepšení dávkové distribuce a ke snížení nežádoucích účinků radioterapie je zásadní zajištění reprodukovatelné ozařovací polohy a použití vhodných ozařovacích a fixačních pomůcek.

Ozařovací a fixační pomůcky

  • Ve většině případů pacientku ukládáme do supinační polohy (na zádech) na uhlíkovou podložku s fixací horních končetin speciálními polohovatelnými držáky.

  • U velmi objemných pendlujících prsou lze při poloze na zádech využít fixaci orfitovou maskou. Určitou nevýhodou je zvýšení povrchové dávky díky bolusovému efektu.

  • Pro snížení objemu ozářené plíce je u dobře pohyblivých pacientek vhodná pronační poloha – na břiše – na breast boardu. Jeho použití není vhodné při nutnosti ozáření svodné lymfatické oblasti.
Závěr

Polohu pacientky a optimální ozařovací pomůcky volíme individuálně s ohledem na habitus celkový stav a zvolený cílový objem.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011