Pozícia sestry v procese rozhodovania u onkologických pacientov.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 180p

Autoři: PhDr. Alica Slamková

Príspevok je zameraný na komunitu onkologických pacientov, ktorí okrem somatických problémov musia riešiť aj náročné psychologické situácie, súvisiace s diagnostikou a liečbou ochorenia. Príčinou tenzie u tejto skupiny pacientov je často skutočnosť, že sa dostávajú do situácií, kedy musia uskutočniť rozhodnutie. Naša téma je zameraná na onkologických pacientov, pretože tí musia čeliť rozhodnutiam za veľmi náročných podmienok. Vzhľadom na ich zdravotný stav je tvorba rozhodnutí najnáročnejšia, čo sa prejavuje aj v potrebe pomoci pri hladaní vhodného rozhodnutia.

Často sa vyskytuje u pacientov dilema vo výbere (konflikt v rozhodovaní) z viacerých alternatív, v súvislosti s ich zdravotným stavom. Táto situácia predstavuje pre pacientov psychickú záťaž v súvislosti s náročnou životnou situáciou, ktorú zaraďujeme do taxonómie záťažových situácií. Ako môže sestra pomôcť v takýchto situáciách? V prvom rade si musí uvedomiť, že nemá rozhodnúť za pacienta, ale poradiť mu tak, aby sám našiel riešenie - rozhodnutie, s ktorým by bol spokojný. Potreba asistencie spočíva v existencii spoločného pohľadu na ujasnenie názorov, hodnôt, očakávaní, dôsledkov jednotlivých alternatív a na priebeh zvolených činností. Takýto prístup posilní jeho sebavedomie a sebestačnosť.

V procese rozhodovania môže sestra stanoviť a následne riešiť sesterskú diagnózu ´Konflikt v rozhodovaní´ (špecifikovať) 00083, ktorú ponúka klasifikačný systém ošetrovateľstva NANDA International. V prieskume sme sa zaoberali činnosťami sestry, ktorými pomáha pacientovi uľahčiť proces rozhodovania. Cieľom prieskumu bolo vytvorenie a overenie ošetrovateľského manažmentu ´konfliktného rozhodovania´ s použitím vybraných súborov z klasifikačných systémov ošetrovateľstva NIC (Nursing Interventions Classification) a NOC (Nursing Outcomes Classification). Hlavnou prieskumnou metódou bol kvázi-experiment na potvrdenie vhodnoti použitia klasifikačných systémov ošetrovateľstva NIC, NOC. Vychádzali sme z predpokladu, že ak sestra postupuje podľa vybraného súboru z klasifikačného systému ošetrovateľských intervencií NIC, tak pacient uskutoční rozhodnutie, uplatňuje zodpovednosť a vlastné riadenie v procese rozhodovania. Tento predpoklad sa na základe výsledkov prieskumu potvrdil.

Kľúčové slová: onkologický pacient, konflikt v rozhodovaní, záťažová situácia, klasifikačně systémy ošetrovateľstva, sesterská diagnóza, manažment starostlivosti

Príspevok je súčasťou grantového projektu UGA VIII/9/2009

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010