Pozitivita antigénu CD30+ v malígnych lymfómoch je prognosticky a prediktívne významným faktorom

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: MODERNÁ PATOLÓGIA PRE KLINICKÚ PRAX

Číslo abstraktu: 004

Autoři: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

CD30 antigén je jedným z troch recepto­rov - členov tzv. superrodiny faktora nádorovej nekrózy (TNF - sú to CD30, CD40 a RANK), ktorý je regulátorom proliferácie a diferenciácie lymfocytov (spolupodieľa sa na aktivácii signálnych dráh NF-kB a MAPK). Je to transmembranózne uložený proteín s molekulovou hmotnosťou 120 kDa. Primárne bol opísaný v 80. rokoch minulého storočia, keď bola proti nemu vyvinutá protilát­ka BerH2, dodnes úspešne používaná na jeho IHC detekciu, najmä v prípade diagnostikovania rôznych ML. Z nádorových buniek pacientov s CD30+ ML sa uvoľňuje do séra pacientov aj jeho solubilný proteolytický fragment (sCD30, hmot­nosť 85 kDa). Už v minulosti existovali neúspešné snahy orientovať liečbu CD30+ ML na zablokova­nie tohto antigénu, ktoré sa s rozvojom nových technológií zmenili na úspešnú onkologickú mo­dalitu. IHC detekcia expresie CD30 antigénu je tak nielen dôležitým prvkom diagnostiky viacerých ML (a niektorých nádorov inej histogenézy), ale súčasne, keďže jeho expresia je relatívne obme­dzená, aj veľmi dôležitým prediktívnym faktorom. Ukazuje sa, že nové modality anti-CD30+ liečby sú úspešné aj v prípadoch nízkej hladiny CD30 molekúl v nádore. Preto stúpa zodpovednosť diagnostickej patológie v zmysle štandardizácie a optimalizácie IHC detekcie CD30 antigénu a jej implementácie do diagnostického panelu nielen klasického Hodgkinovho lymfómu, ale aj iných CD30+ ML B- aj T-pôvodu. Súčasťou tohto pro­cesu je aj určenie hodnoty hraničnej („cut-off") pozitivity, respektíve gradingu CD30+ expresie (do 5, 25, 50 a nad 50 % buniek nádoru).

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016