POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE V NEUROONKOLOGII - NON FDG RADIOFARMAKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XX. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 205

Autoři: MUDr. Karol Bolčák

Od pozitronové emisní tomografie se v neuroonkologii požaduje odlišit benigní a maligní léze mozku, stanovit grading nádorů, určit nejvhodnější místo pro biopsii, tzv. PET-em navigovaná stereotaktická biopsie, stanovit reziduum nádoru po terapii, zjistit rekurenci nádoru, zjistit metastatické postižení mozku. Za tímto účelem je pro PET vyšetření mozku mimo 18F-fluoro-deoxy-glukózu (FDG), která tvoří základní radiofarmakum využívané pro vyšetření mozku, teo­reticky možné využít množství různých neaktivních nosičů značených pozitronovými zářiči připravených v cyklotronu (18F, 11C, 13N,15O) nebo tzv. generá­torových zářičů (68Ga, 82Rb). Většina non-FDG radiofarmak se však vzhledem k problémům souvisejícím s výrobou, distribucí nebo cenou využívají jenom v omezené míře, zejména v rámci výzkumných projektů. Mimo FDG se z alternativních radiofarmak v PET Centru Masarykova onkologického ústavu v Brně používají 18F- fluorothymidin a 11C-methionin. 18F-flurothymidin (FLT) je aktivně transportován TK1 v S-fázi mitotického cyklu a akumulace tohoto radiofarmaka koreluje oproti FDG s markerem proliferační aktivity Ki-67. FLT se v gliomech akumuluje cca 3krát méně než FDG, tumor/background ratio je však u FLT, vzhledem k minimální mitotické aktivitě ve zdravé mozkové tkáni, cca 3krát vyšší než u FDG. 11C-methionin ( MET) vykazuje výrazně vyšší aku­mulaci v lézích se zvýšenou proteosyntézou a vyšší vaskulární permeabilitou. Jeho výhodou je relativně nižší fyziologická akumulace v mozku ve srovnání s FDG. Potenciální využití tohoto radiofarmaka vidíme pro grading tumorů, zjištění relapsu po operaci nebo radioterapii, využití u stereotaktické biopsii a plánování radioterapie. Využití MET je omezené pro PET centra disponující ve své blízkosti cyklotronem, protože vzhledem ke krátkému fyzikálnímu po­ločasu 11C (20 min) není možné radiofarmaka značená 11C distribuovat na větší vzdálenost.

Závěr:

Základním radiofarmakem využívaným pro PET vy­šetření mozku je FDG. Non-FDG radiofarmaka můžou významným způsobem doplnit PET vyšetření mozku v případech, kde FDG scan není jednoznačný.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013