Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 079

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Peter Grell, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; MUDr. Markéta Palácová; Zina Hanzelková; Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod
Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně receptoru Her-2/neu (dále jen HER-2), jehož nadměrná exprese (HER-2+) je detekována přibližně u 15-30% karcinomů prsu, které se vyznačují agresivním biologickým chováním [1,2]. Trastuzumab je v současnosti jedinou látkou použitelnou k cílené terapii těchto karcinomů v adjuvantní i paliativní léčbě. V kombinaci s chemoterapií prokazatelně významně zvyšuje léčebnou odpověď, prodlužuje čas do progrese/relapsu onemocnění i celkové přežití pacientek [3]. Na straně druhé výsledky klinických studií rovněž ukázaly, že existuje i opačná strana mince, a to v podobě primární a sekundární rezistence nádorového onemocnění k trastuzumabu, která se týká více než poloviny takto léčených pacientek [4]. Cílem naší studie bylo identifikovat molekulární prediktory ve vztahu ke vzniku rezistence k cílené terapii trastuzumabem…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008