Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 029

Autoři: MUDr. Peter Grell, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; MUDr. Dagmar Macková; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně receptoru Her-2/neu (ErbB2, dále jen Her-
2), jehož nadměrná exprese (Her-2+) je detekována přibližně u 15-25% karcinomů prsu, které se vyznačují agresivním biologickým chováním. Trastuzumab je v současnosti zároveň i jedinou látkou použitelnou k cílené terapii těchto karcinomů, kde v kombinaci s chemoterapií výrazně zvyšuje léčebnou odpověď a prodlužuje čas do progrese onemocnění i celkové přežití pacientek. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007