PREDIKCE PRIMÁRNÍ CHEMOREZISTENCE U PACIENTEK S KARCINOMEM OVARIA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/134

Autoři: MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; Mgr. Kateřina Caltová - Brigulová; RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; Ing. Mgr. Ivana Bubancová; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Cíl:

Cílem této práce je nalezení markerů vhodných k predikci odpovědi na primární léčbu prostřednictvím stanovení genových polymorfizmů genů ABCB1 (rs2032582, rs1045642, rs1128503), ABCC1 (rs3743527), zjištění exprese ABC transportérů Pgp/ABCB1 a MRP1/ABCC1 (kódovaných geny ABCB1 a ABCC1) a zhodnocení chemorezistence/chemosenzitivity in vitro pomocí WST-1 testu v jednom souboru pacientek s karcinomem ovaria.

Metody:

Stanovení ABC transportérů (Pgp/ABCB1, MRP1/ABCC1) pomocí dvoustupňové imunohistochemie, analýza genových polymorfizmů pomocí kvantitativní PCR a stanovení chemorezistence/chemosenzitivity in vitro pomocí WST-1 testu bylo provedeno ze vzorků nádorové tkáně u 104 chemonaivních pacientek s karcinomem ovaria operovaných pro nově diagnostikovaný karcinom ovaria a léčených na PGK FNHK v letech 2006-2013.

Výsledky:

Exprese Pgp/ABCB1, MRP1/ABCC1 a výskyt genových polymorfizmů genů kódujících tyto ABC transportéry i chemorezistence/chemosenzitivita in vitro byly ovlivněny histologickým typem karcinomu ovaria. Nejvyšší výskyt chemorezistence in vitro (WST-1 test) byl opakovaně nalezen u gemcitabinu a etoposidu a nejvyšší chemosenzitivita in vitro byla zjištěna u cisplatiny. Z pacientek s recidivou do 12 měsíců bylo 80 % chemorezistentních in vitro na karboplatinu (p = 0,249) a 78,9 % chemorezistentních in vitro na paklitaxel (p = 0,480). Pacientky chemorezistentní in vitro na paklitaxel měly v 80 % výskyt trombocytopenie pod 80 x 109/l v průběhu chemoterapie 1. linie (p = 0,067). Celkové přežití (OS) bylo statisticky významně kratší při expresi Pgp/ABCB1 a MRP1/ABCC1 > 85 % v porovnání s expresí ≤ 85 % u pacientek s karcinomem ovaria. Kaplan-Meierův test pro OS Pgp/ABCB1 ≤ 85 % medián OS 96 měsíců (95% CI 48-96) vs. Pgp/ABCB1 > 85 % medián OS 49 měsíců (95% CI 39-64; p = 0,040), MRP1/ABCC1≤ 85 % medián OS 68 měsíců (95% CI 48-68) vs. MRP1/ABCC1 > 85 % medián OS 49 měsíců (95% CI 32-64; p = 0,026). Z námi sledovaných genových polymorfizmů ovlivnil délku přežití bez progrese (PSF) u pacientek s karcinomem ovaria nejvíce CT 3435 (rs1045642). Odpověď na léčbu 1. linie (RECIST 1.1) byla statisticky významně ovlivněna výskytem genového polymorfizmu GSTP1 (rs1695) (p = 0,030).

Závěr:

Genový polymorfizmus GSTP1 (rs1695) ovlivňuje odpověď na léčbu 1. linie. Stanovení exprese ABC transportérů Pgp/ABCB1, MRP1/ABCC1 a chemorezistence/chemosenzitivity in vitro WST-1 testem lze využít k predikci odpovědi na léčbu u pacientek s karcinomem ovaria.

Tento projekt vznikl za podpory grantu MZ ČR NT 14107-3/2013.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016