PREDIKCE TOXICITY CHEMOTERAPIE U STARŠÍCH NEMOCNÝCH

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/306

Autoři: MUDr. Andrea Jurečková

U starších pacientů podstupujících chemoterapii (CHT) jsou nejčastěji se vyskytujícími vedlejšími účinky CHT (NÚL) myelosuprese, mukozitida, renální toxicita, kardiální toxicita a neurotoxicita. Několik retrospektivních studií neprokázalo, že toxicita u starších onkologicky nemocných nad 70 let je závažnější nebo prolongovaná. Nicméně tyto výsledky nemohou být generalizovány na veškerou populaci gerontoonkologicky nemocných z následujících důvodů: zahrnuto bylo velmi málo pacientů starších 80 let, tudíž informace o nejstarších pacientech jsou minimální. Dalším důvodem je selekce pacientů, kteří byli do studií na základě vstupních kritérií zařazeni, a tím pádem tato skupina nereprezentuje běžnou populaci starších nemocných. Posledním důvodem jsou léčebné CHT režimy, kde byla v rámci studií nižší dávková intenzita. Tato data jsou důležitá ale z jednoho důvodu - prokazují, že věk není kontraindikací k podání CHT. Selekce pacientů je extrémně důležitá s cílem maximalizace benefitu u pacientů především s nádory prsu, kolorektálního karcinomu a nádoru plic. Vyšší věk je spojen se změnami ve farmakodynamice i farmakokinetice CHT, které zvyšují riziko toxicity. V rámci farmakodynamiky dochází k redukci reparace poškození DNA. Farmakokinetické změny zahrnují pokles v glomerulární filtraci (GFR) a objemu distribuce hydrosolubilních látek. V důsledku věku dochází také k poklesu aktivity cytochromu P450. Může dojít také k poklesu střevní absorpce, ale tato neovlivňuje dostupnost cytostatik. Byl vyvinut MAX2 index, na základě kterého lze stanovit individuální riziko toxicity CHT (Extermann). Jiní autoři vyvinuli nástroje, do kterých zakomponovali i CGA s cílem získat individuální riziko závažné toxicity CHT. Huria et al vyvinuli skórovací algoritmus na predikci toxicity u starších nemocných s nádory. Přítomnost následujících faktorů predikuje toxicitu CHT grade 3-5: 1. věk nad 72 let, 2. typ nádoru (gastrointestinální nebo genitourinární), 3. standardní dávka CHT, 4. polychemoterapie, 5. hemoglobin u žen nižší jak 10 g/dl, u mužů pod 11 g/dl, 6. clearence kreatininu pod 34 ml/min, 7. poškození sluchu, 8. jeden nebo více pádů v posledních šesti měsících, limitace v chůzi - pouze jeden blok, 10. nutná asistence při podávání léků, 11. pokles sociální aktivity v důsledku fyzického nebo emocionálního zdraví.Dalším možným nástrojem, jak zjistit toxicitu CHT, je CRASH skóre. V tomto modelu jsou nejlepšími faktory pro hematologickou toxicitu hodnota diastolickéhoTK, IADL, hodnota LDH a typ CHT. Pro nehematologickou toxicitu jsou nejlepšími parametry performance status, kognitivní funkce, nutriční stav a typ CHT.Problémem posledně jmenovaného je jeho náročnost na čas. Součástí rozhodovacího algoritmu by měla být samozřejmě i předpokládané doba života, kterámůže být u určitého procenta starších nemocných jedním z důvodů, které ovlivní samotné podání adjuvantní CHT.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016