PŘEHLED DIAGNOSTIKY A LÉČBY KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 142

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Východiska:

Přehled literatury a její rozbor.

Cíl:

Vypracování přehledu o současném stavu diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla. Incidence zhoub­ného nádoru (ZN) děložního hrdla patří v naší republice vzhledem ke stále nefungujícímu screeningu mezi nejvyšší v Evropě. Vrchol výskytu nemoci z hlediska věku je mezi 35. a 40. a pak mezi 60. a 65. rokem věku ženy. 60-80 %> nádorů je tvořeno dlaždicobuněčným karcinomem, 10-15 % tvoří adenokarcinomy růz­ného typu, zbytek připadá na vzácné nádory. Nejdůležitějším rizikovým faktorem je perzistující infekce rizikovými typy lidských papilomavirů (HR HPV). 99 % karcinomů děložního hrdla je HR HPV pozitivní. Mezi další rizikové faktory patří: větší počet sexuálních partnerů, časné zahájení pohlavního života, kouření, nízký věk prvního porodu, multiparita, rodinná zátěž. Hlavním prognostickým faktorem je rozsah nádoru, postižení regionálních lymfatických uzlin, stupeň histologické diferenciace, faktory vlastní léčby (radikalita operačního výkonu, optimální radioterapie) a molekulárněgenetické parametry. ZN děložního hrdla jsou vysoce preventabilní tumory, proto organizovaný screeningový program, jehož základem je odběr onkologické cytologie, výrazně snižuje incidenci to­hoto ZN. Operační výkon je dominantní v léčbě časných stadií (FIGO IA-IIA). Jedná se o výkony konzervativní (konizace, fertilitu zachovávající výkony) až po radikální operace (radikální hysterektomie včetně pánevní lymfadenektomie. Pro pokročilá stadia (FIGO IIB-IIIB) se používá léčba chemoradioterapií s kurativním záměrem. Kombinace chemoterapie s ozářením výrazně zlepšuje pětileté přežití. Pro stadia FIGO IV je léčba zvažována individuálně. Léčba recidiv ne­moci je neuspokojivá. Pouze 15-20 %> pacientek s recidivou nemoci dosahuje přežití v délce jednoho roku. Hlavním cílem léčby je paliace. Recidivy nemoci, které nejsou vhodné k lokálnímu chirurgickému výkonu nebo ozáření, je možné léčit paliativní chemoterapií. Celkové léčebné výsledky (pětileté přežití) se výrazně liší dle jednotlivých stadií (téměř 100 %> u stadia IA až po 15 %> u stadia IV).

Závěr:

Incidenci ZN děložního hrdla může výrazně snížit důsledné zave­dení preventivního screeningového programu a celoplošná vakcinace dívek před zahájením jejich sexuálního života.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013