Přehled metod nukleární medicíny využívaných při diagnostice a dispenzarizaci u pacientek s karcinomem mammy

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 1.část

Číslo abstraktu: 044

Autoři: Dis. Iva Křivánková; Monika Velichová

Karcinom prsu je v České republice nejčastější nádorové onemocnění u žen (ročně je diagnostikováno přes 4 a půl tisíce nových pacientek).

Mezi hlavní rizikové faktory patří:
 • pohlaví (u mužů se tento nádor vyskytuje pouze vzácně)
 • věk mezi 50 a 60 lety

 • výskyt nádorů v rodině, zejména u matky, sestry a dcery riziko zdvojnásobuje
 • osobní dispozice (duplicita v druhém prsu)

Prognóza a taky úspěch léčby závisí na stupni pokročilosti nádoru, jeho velikosti, agresivitě a případném metastatickém rozsevu. Avšak neméně důležitá je i prevence.

Prevenci nádorových onemocnění lze rozdělit na primární a sekundární.

Primární prevence spočívá v ovlivnění životního stylu a prostředí a odstranění rizikových faktorů z nich. Zahrnout sem můžeme boj proti kouření alkoholismu a nezdravé výživě.

Sekundární prevence spočívá v časném záchytu nádorového onemocnění. V onkologii platí, že čím časněji je nádor zachycen, tím úspěšnější je léčba a nižší náklady na ni.

Na základě klinického vyšetření na ambulanci onkologické péče je indikováno k předoperačnímu vyšetření na oddělení nukleární medicíny:
 • lymfoscintigrafie sentinelové uzliny
 • scintigrafie skeletu
 • fázová scintigrafie ledvin

V rámci dispenzarizace se provádí:

 • PET nebo PET/CT vyšetření
 • scintigrafie skeletu (1krát ročně)
 • případně kontrolní fázová scintigrafie ledvin
 • lymfoscintigrafie horních končetin (u lymfedému)


Lymfoscintigrafie sentinelové uzliny


Sentinelová uzlina (SNB) = první spádová uzlina

Přístroj: planární gamakamera MB9000

Radiofarmakum: 99mTc Nanokoloid (100MBq)

Postup vyšetření:
 • aplikace RF dle lokalizace ca (intradermálně, perialeolárně)
 • masáž místa vpichu po dobu min.20 minut
 • snímání oblasti axily v poloze jako na operačním sále (cca 5 min.)
 • označení sentinelové uzliny na kůži pacientky


Scintigrafie skeletu


PřístrojM: dvouhlavá spect kamera PICKER

Radiofarmakum: 99mTc MEDRONAT (500-1000 MBq)

Postup vyšetření:
 • intravenózní aplikace radiofarmaka – aktivita dle váhy pacienta
 • kumulace 2-3 hodiny
 • snímání ve dvou projekcích – přední/zadní
 • poloha vleže na zádech (cca 20 minut)


Fázová scintigrafie ledvin
Přístroj: dvouhlavá spect kamera PICKER

Radiofarmakum: 99mTc DTPA (200 MBq)

Postup vyšetření:
 • poloha vleže na zádech, kamera nastavena na oblast snímání (ledvin)
 • horní končetina, do které bude aplikováno radiofarmakum, je za hlavou (nesmí přijít pod přístroj, jinak dojde ke zkreslení vyšetření)
 • aplikace intravenózně
 • snímání 30 minut v zadní projekci


PET a PET/CT


PET = Pozitronová Emisní Torografie

PET/CT = Pozitronová Emisní Tomografie v kombinaci s Výpočetní Tomografií (CT)

Přístroj: PET – od firmy Siemens, hybrid PET/CT též od firmy Siemens

Radiofarmakum: 18F-FDG (fluoro-deoxy-glukóza), 300-450 MBq (dle váhy pac.)

Postup vyšetření:
 • odběr glykémie (vyš.lze provést do hodnoty 10 mmol/l)
 • intravenózní aplikace radiofarmaka
 • kumulace RF v kabince – 1 hodinu
 • provedení vyšetření – vleže na zádech, ruce za hlavou (cca 30 minut)
Lymfoscintigrafie horních končetin
Přístroj: dvouhlavá spect kamera PICKER

Radiofarmakum: 99mTc Nanokoloid (100 MBq)

Postup vyšetření:
 • poloha vleže na zádech
 • aplikace do dorza rukou (pro srovnání se vyšetřují obě končetiny)
 • snímání 35 minut v přední projekci
  • oblast vpichů
  • oblast loketních jamek
  • oblast axil
 • cvičení 30 minut (otvírání, zavírání pěstí)
 • snímání oblasti axil (5min.snímek)Závěrem lze říci, že výše zmiňované metody nukleární medicíny významně přispívají k diagnostice a lokalizaci vzdálených metastáz, zhodnocení předoperačního stavu pacientky a následného monitoringu efektu léčby.

Kontakt na oddělení: Masarykův onkologický ústav, ONM a PET centrum, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, tel.:543 131 301, 1311; email:onm@mou.cz; www.mou.cz

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011