Přehled ozařovacích technik při konformní 3D radioterapii karcinomu prsu

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Kateřina Vondráčková; MUDr. Aleš Hlávka; Mgr. Tomáš Kroulík; Lukáš Zahradník, DiS.; Mgr. Kamil Kudelka

Přehled cílových objemů a dávek záření v závislosti na stádiu onemocnění a operačním výkonu standard Oddělení radiační onkologie Krajské nemocnice Pardubice:

T1-T2
ozáření po parciální mastektomii
CO1: prs
2 tangenciální tvarovaná pole na prs. U pacientek do 45 let se redukuje dávka na kontralaterální prs použitím klínů pouze na zevní tangenciální pole.
Dávka:
48,6Gy/1,8Gy/27 frakcí
Dávka normalizována k bodu lokalizovanému cca 1,5 cm nad zadní hranici tangenciálních polí vprostřed mezi vstupy centrálních paprsků tangenciálních polí. Uprostřed cílového objemu ICRU bod.

CO2:
Boost lze použít elektrony, fotony nebo intersticiální implantaci.
Zahrnuje lůžko tumoru s okrajem tak, aby byla zavzata většina postiženého kvadrantu, téměř od kožního povrchu po přední stěnu žeber s laterálními okraji lůžka tumoru 2-4 cm. Dvorec prsu a operační jizva by měly být zavzaty do cílového objemu.
Výjimky:
pokud je tumor uložen na okraji prsní žlázy, pak jsou akceptovatelné menší okraje dostačující minimální okraje 0,5 cm u laterálních okrajů chirurgické jizvy
Dávka:
elektrony 9 Gy/1,8Gy/den/5 frakcí na 80% izodoze
fotony 9 Gy/1,8Gy/den/5 frakcí, normalizační resp. ICRU bod podle klinické situace tak, aby bylo zavzato celé lůžko tumoru.
intersticiální implantace 16Gy/ při dávkovém příkonu 0,4-0,5 Gy/hod
nemocné s nízkým rizikem (bez lymfovaskulární invaze nebo extenzivní
intraduktální komponenty v primárním tumoru), dále tumory < 2 cm, bez
reziduálního tumoru, radioterapie zahájena do 8 týdnů po chirurgickém výkonu
boost redukovaným objemem do celkové dávky 53Gy.

CO 3:
Nadklíček + axila: 2 protilehlá pole jsou skloněno laterálně o 100 °C tak, abychom se vyhnuli krční míše.
Dolní okraj: rozhraní tangenciálních polí. Zde je umístěn centrální paprsek.
Horní okraj: obvykle nejvyšší část prvého žebra.
Laterální okraj: Obvykle v1/2 2/3 hlavice humeru, u pacientek s rozsáhlým postižením axilárních uzlin je okraj posunut ještě více laterálně, případně až ke kůži v oblasti axily.
Mediální okraj: střední čára (střed manubria sterna), poté se pole skloní laterálně o 100 °C.
Dávka:
45Gy/1,8Gy/25 frakcí
Dávka normalizována k bodu lokalizovanému 5 cm pod povrchem. Uprostřed cílového objemu ICRU bod.
Nadklíček samostatně: Okraje stejné jako u nadklíčku + axily, pouze laterální hranice v oblasti processus coracoideus.
Dávka:
45 Gy/ 25 fr. / 1,8 Gy kalkulované v hloubce 3 cm

CO 4:
Boost na axilu zezadu:
Dolní okraj: horní hranice tangeciálních polí
Horní okraj: rovnoběžný s klíční kostí
Mediální okraj: 2 cm do plicní tkáně od stěny hrudní
Laterální okraj: ve středu hlavice humeru
Dávka:
pro extrakapsulární šíření doplnění dávky z pole nadklíček + axila do celkové dávky 50-54 Gy/ 1,8 Gy kalkulované v hloubce 5 cm
- velké reziduum po operaci doplnění dávky z pole nadklíček + axila do celkové dávky 54-56Gy/1,8 Gy

CO 5:
Vnitřní mamární uzliny (parasternální pole) Horní okraj: dolní hranice nadklíčkového pole Dolní okraj: processus xiphoideus
Laterální okraj: pro fotony 6 cm od středu sterna a navazuje přímo na tangenciální pole a má s ním i stejný úhel gantry a stolu (fotonové pole je obdélník o šířce 6 cm)
Mediální okraj: pro fotony střední čára (střed sterna), pro elektrony přesah 2 cm přes střední čáru kontralaterálně
Dávka:
45Gy/25 frakcí/1,8Gy v hloubce dle CT, obvykle je prvý týden aplikováno 9Gy/5frakcí fotony, následně se ozařuje elektrony. Dávka se kalkuluje do hloubky spojení sterna a pleury.

Ozáření u karcinomů T3 a T4

Cílové objemy se nemění oproti předchozímu popisu
Dávka:
CO1: prs nebo jizva 50,4 Gy/28 fr./1,8 Gy
CO2: Adjuvantní RT: boost 10 Gy/5 fr., elektrony
CO2: Předoperační radioterapie: závislá na odpovědi tumoru, možno přidat 10-16 Gy na oblast tumoru s 1-2 cm okrajem, pokud se nález částečně jeví jako hraničně resekabilní
CO2: Definitivní radioterapie: 20-26 Gy na oblast původního tumoru, užití postupného zmenšování cílového objemu
CO3: 50,4 Gy/28 fr./1,8 Gy
CO4: pro extrakapsulární šíření a reziduum doplnění dávky z pole nadklíček + axila do celkové dávky 50-54 Gy/ 1,8 Gy kalkulované v hloubce 5 cm
CO5: vnitřní mamární uzliny 50 Gy/25 fr./2 Gy v hloubce dle CT, obvykle je prvý týden aplikováno 9Gy/5 frakcí fotony, následně se ozařuje elektrony 41,4 Gy/23 fr. Dávka se kalkuluje do hloubky spojení sterna a pleury.Obrazová dokumentace: porovnání konvenčních technik s radioterapií technikou IMRT.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006