Prekancerózy tlustého střeva.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Prekancerózy zažívacího traktu

Číslo abstraktu: 059

Autoři: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.; MUDr. Petr Fojtík; MUDr. Martin Kliment; MUDr. Přemysl Falt; MUDr. Martin Hanousek

Kolorektální karcinom je závažným celospolečenským problémem. Vzniká ze známé prekancerózy v průběhu dlouhého časového období. Tato skutečnost je velkou příležitostí pro sekundární prevenci. Národní program screeningu kolorektálního karcinomu zařazuje Českou republiku mezi světovou gastroenterologickou elitu. Diagnostickými metodami screeningového programu jsou vyšetření testem na okultní krvácení a primární screeninová kolonoskopie.

Prekancerózy v colon diagnostikujeme endoskopicky, v našich podmínkách pak mnohem méně často radiologicky pomocí metody virtuální (CT) kolonografie.

V tradičním pojetí má adenom vzhled polypu, tedy slizničního výrůstku se stopkou. V posledních letech věnují endoskopisté pozornost také plochým a vpáčeným neopláziím, které se obtížně diagnostikují a v minulosti byly nesprávně považovány za endemickou zvláštnost zemí jihovýchodní Asie.

Je prokázáno, že přerušení kancerogeneze endoskopickým nebo chirurgickým odstraněním prekancerózy výrazně snižuje incidenci a mortalitu onemocnění.

Polypy lze odstranit endoskopickou polypektomií. K léčbě plochých a vpáčených neoplastických lézí vyvinuli japonští autoři metody endoskopická slizniční resekce a endoskopická submukózní disekce. Pomocí těchto metod lze odstranit rozsáhlé neoplázie, které byly v minulosti řešitelné pouze chirurgicky.

Odstranění všech viditelných lézí překvapivě neeliminuje zcela riziko onemocnění kolorektálním karcinomem. Recentní studie ukazují, že tento postup snižuje pouze riziko v levé polovině tračníku. Pravý tračník je častou lokalizaci tzv. intervalového karcinomu, tedy onemocnění vzniklého v neočekávaně krátkém intervalu po předchozí kolonoskopii. Důvodem může být přehlédnutá zpravidla plochá neoplázie, rychlejší kancerogeneze především u geneticky disponovaných jedinců a kancerogeneze de novo.

Hyperplastické polypy byly v minulosti ponechávány v colon, jelikož jejich maligní potenciál byl považován za nulový. Nový koncept tzv. pilovitých (serrated) adenomů ukazuje, že hyperplastické polypy, zejména větší 10 mm a v pravém tračníku nemůže endoskopista terapeuticky ignorovat.

Nové metody diagnostiky a terapie prekanceróz a časných nádorů tlustého střeva přinášejí větší nároky na tréning endoskopisty a technologické zázemí. Metody endoskopická slizniční resekce a endoskopická submukózní disekce jsou v České republice dostupná na několika specializovaných pracovištích.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. ondrej.urban@nemvitkovice.cz

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011