Prevalence karcinomu prsu u žen s autoimunitními a neautoimunitními tyreopatiemi sledovaných v endokrinologické ambulanci

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu - pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 135

Autoři: Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.; Doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc.; D. Smutek; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Úvod
Vztah mezi karcinomem prsu a autoimunitními chorobami štítné žlázy je předmětem zájmu již řadu let. Předchozí studie ukázaly vyšší výskyt autoimunitních tyreopatií u žen s karcinomem prsu oproti zdravým ženám. Kauzální vztah mezi oběma chorobami ale nebyl dosud objasněn a je dosud rovněž málo informací o výskytu karcinomu prsu u žen s tyreopatiemi.

Cíle a metody
Cílem práce bylo zjistit formou průřezové studie prevalenci již diagnostikovaného karcinomu prsu a jiných malignit u žen sledovaných v endokrinologické ambulanci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro některý z typů tyreopatií.

Výsledky
Do studie bylo zařazeno celkem 178 žen (průměrný věk 58 let), vybraných náhodně tak, jak přicházely do endokrinologické ambulance. Z toho 98 žen bylo s chronickou autoimunitní lymfocytární tyreoiditidou (CLT), 34 s Graves-Basedowovou tyreotoxikózou (GBT), 26 s polynodózní strumou (PNS), 17 s jednouzlovou koloidní strumou nebo histologicky potvrzeným adenomem štítné žlázy (JUS) a 3 pacientky s karcinomem štítné žlázy (KSZ). V celém souboru 178 žen s tyreopatiemi bylo pro nějaké onkologické onemocnění léčeno či sledováno 30 osob (16,8 %), z toho 14 pro karcinom prsu (7,9 %). Procentuálně nejvíce malignit bylo zaznamenáno ve skupině 17 žen s JUS, kde pro některou z malignit bylo sledováno či léčeno 5 žen (29,4 %), z toho 3x se jednalo o karcinom prsu (17,7 %). Naopak nejméně malignit bylo zjištěno ve skupině 26 žen s PN, kde nebyly zaznamenány žádné karcinomy prsu a jen 2 jiné malignity (7,7 %). Ve skupině žen s CLT byly malignity zaznamenány u 18 žen z 98 (18,4 %), z toho u 7 šlo o karcinom prsu (7,1 %) a ve skupině žen s GBT u 4 žen z 34 (11,8 %), přičemž ve všech 4 případech šlo o karcinom prsu.

Závěr
Prevalence karcinomu prsu u žen s tyreopatiemi sledovaných v endokrinologické ambulanci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je signifikantně vyšší (7,9 %) než je odhadováno v běžné neselektované populaci v České republice (0,0529 %, Surveillance and Risk Assessment Division, CCDP, Health Canada), p<0,001.

Práce byla podpořena granty IGA Ministerstva zdravotnictví České republiky NR8130-3 a NR8352-3 a Akademie věd České republiky IET101050403.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005