PREVENCE A LÉČBA OSTEOPORÓZY U POSTMENOPAUZÁLNÍCH ŽEN LÉČENÝCH INHIBITORY AROMATÁZY PRO KARCINOM PRSU: MODEL SPOLUPRÁCE ONKOLOGICKÉHO A OSTEOLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 230

Autoři: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; MUDr. Mária Rašková, Ph.D.; MUDr. Jana Přibylová; MUDr. Michaela Čabiňáková; MUDr. Vít Zikán, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Východiska:

Inhibitory aromatázy (AI) patří mezi standardní možnosti adjuvantní léčby postmenopauzálních žen s karcinomem prsu s pozitivními hor­monálními receptory. Ztráta kostní hmoty a rozvoj osteoporózy je ale významným vedlejším účinkem léčby AI. Léčba AI vede ke zrychlenému úbytku kostní hmoty a k rozvoji osteoporózy (podle některých údajů ve více než 30 %>) a zvýšenému výskytu zlomenin ve srovnání s léčbou tamoxifenem. Cílem našeho sdě­lení je upozornit na riziko rozvoje osteoporózy a zlomenin při léčbě AI a představit model spolupráce onkologického a osteologického pracoviště v prevenci osteoporózy u této rizikové skupiny pacientek.

Soubor pacientů a metody:

Do preventivního programu jsou zařazovány postmenopauzální ženy, u kterých byla zahájena adjuvantní léčba AI pro karcinom prsu. U všech zařazených pacientek je provedeno vyšetření denzity kostního minerálu (BMD) pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA) v bederní páteři a proximálním femuru. Součástí vstupního vyšetření je i stanovení koncentrace 25-hydroxy-cholekalciferolu (zjištění deficitu vitaminu D) a zhodnocení dalších rizikových faktorů osteoporózy a zlomenin.

Výsledky:

První zhodnocení sledovaného souboru postmenopauzálních žen (n = 95) ještě před zahájením léčby AI zjistilo výskyt osteoporózy (BMD < -2,5 T-skóre) u 14,7 %> žen a osteopenie (BMD v rozmezí -1 až -2,5 T-skóre) u 48,5 % žen. Monitorování stavu skeletu (změny BMD po roce, event. biochemických markerů kostní remodelace po 6 měsí­cích) při léčbě AI by mohlo včas identifikovat pacientky se zrychleným úbytkem kostní hmoty (ztráta BMD větší než 3 %> za rok). Dlouhodobá účinnost nefarmakologických (vitamin D3 a kalcium) a farmakologických opatření (antiosteoresorpční léčba) při adjuvantní léčbě AI je v současné době ověřována a první výsledky budou diskutovány.

Závěr:

Zlomenina obratle představuje u pacientek léčených AI závažnou komplikaci nejen z hlediska vysokého rizika další zlo­meniny, ale také vzhledem k podezření na rozvoj metastáz, což vede k dalšímu vyšetřování a nevyhnutelným nákladům na systém zdravotní péče. I z tohoto důvodu je velmi důležité identifikovat pacientky se zvýšeným rizikem zlomenin a včas zavést preventivní nebo léčebná opatření.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013