Prevence febrilní neutropenie v hemato-onkologické praxi

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L10

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Nádory hemopoetické tkáně představují výrazně chemosenzitivní onemocnění, u nichž moderní režimy kombinované chemoterapie a imunochemoterapie dávají mnoha, zejména mladším nemocných naději na úplnou úzdravu a ostatním na prodloužení přežití s velmi dobrou kvalitou života. Zvýšení dávkové intenzity a použití vysoce-dávkovaných režimů vedly v minulých letech k nárůstů počtu léčebných odpovědí a uzdravených nemocných. Limitující faktorem takovýchto přístupů je chemoterapií indukovaná hematotoxicita. Z ní především neutropenie s rizikem vzniku febrilní neutropenie a závažných infekčních komplikací s možným fatálním vyústěním stojí již mnoho let v popředí zájmu podpůrné péče v hemato-onkologii.

Již v roce 1966 Bodey se spoluautory dokumentoval vztah hloubky a délky trvání neutropenie s rizikem vzniku závažných infektů u nemocných s akutními hemoblastózami. Pokud neutropenie s nadirem leukocytů pod 0,1x109/l trvala 2 týdny, pak se těžká infekce vyskytla u 50% nemocných, při trvání neutropenie 4 týdny počet nemocných s infektem vzrostl na 85%. Stejné poznatky o vztahu neutropenie, infekcí a úmrtí byly publikovány také u maligních lymfomů. Při shrnutí zkušeností s intenzivní léčbou VAPEC-B u agresivních lymfomů referoval Radford (1994) se spoluautory o 7% mortalitě v souvislosti se septickými komplikacemi v období neutropenie po chemoterapii. Stejné zkušenosti se v literatuře objevují i o 10 let později, kdy Rabinowitz (2004) popsal 29% výskyt těžké neutropenie po 1. cyklu chemoterapie CHOP spojený s 6% mortalitou.

Koncem 80. let minulého století byly publikovány první studie s podáváním filgrastimu (r-metHuG-CSF) u nemocných s nádorovými chorobami, které prokázaly jeho dobrou toleranci a vysokou klinickou efektivitu spočívající ve zkrácení délky a hloubky neutropenie a snížení rizika infekčních komplikací. Následně byla ve světovém písemnictví publikována konkrétní data hodnotící přínos podávání G-CSF v hemato-onkologii, a to zejména u nemocných s maligními lymfoproliferacemi. Práce dokumentovaly snížení výskytu febrilní neutropenie a závažných bakteriálních infekcí, zkrácení trvání neutropenie, zachování dávkové intenzity, účinnosti terapie a kvality života nemocných.

V poslední době byly vypracovány modely umožňující vytipovat skupiny nemocných s hematologickými malignitami léčenými chemoterapií, u kterých lze s vysokou pravděpodobností předpokládat výskyt febrilní
neutropenie a podat G-CSF v rámci její cílené prevence. Faktory, které souvisejí s vysokým rizikem febrilní neutropenie jsou zejména tyto: věk nad 65 let, hladina hemoglobinu pod 120g/l, přítomnost závažnějšího onemocnění srdce, jater a ledvin, nižší performance status, postižení kostní dřeně lymfomem, snížený sérový albumin a zvýšená hladina LDH. Meta-analýzy kontrolovaných randomizovaných studií profylaktického
podávání G-CSF kromě medicínské účinnosti potvrdily také ekonomické opodstatnění jeho podávání.G-CSF dnes představuje účinný nástroj v prevenci chemoterapií indukované febrilní neutropenie u nemocných
s hematologickými malignitami, který vede k snížení morbidity a mortality nemocných, dodržení dávkové intenzity a účinnosti léčby a jeho podávání je navíc spojeno s celkovou redukcí nákladů na terapii
(finanční efektivitou).

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005