Prevence neinfekčních onemocnění se zaměřením na onemocnění onkologická

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Programy organizace onkologické péče

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Aneta Šteflová

Aktuální spolupráce České republiky a Světové zdravotnické organizace:

 1. Hlavním partnerem spolupráce WHO je Ministerstvo zdravotnictví. Velký počet společných aktivit je dále naplňován ve Státním zdravotním ústavu, ÚZIS, Národní lékařské knihovně, která je zároveň dokumentačním centrem WHO, Institutu postgraduálního vzdělávání, prostřednictvím odborných společností ČLS JEP a dalších lékařských organizací a zdravotnických zařízeních.
 2. V současné době je v České republice ustaveno šest WHO spolupracujících center ( WHO collaborating centres) splňujících podmínky stanovené Světovou zdravotnickou organizací.
 3. Téměř 60 českých odborníků – národních koordinátorů - je zařazeno do činnosti expertních skupin WHO pro jednotlivé lékařské oblasti a strategie. Tito experti se podílí na mnoha projektech a účastní se jednání organizovaných WHO/EURO Kodaň, WHO/HQ Ženeva.
 4. Nejdůležitější úsilí je věnováno implementaci smlouvy o spolupráci mezi WHO a Ministerstvem zdravotnictví (BCA). Dvouletá smlouva pro období let 2004 – 2005 byla podepsána v únoru 2004. Na základě výše uvedené dohody podporuje odborně a finančně WHO/EURO sedm prioritních oblastí, realizovaných ve spolupráci českých a WHO expertů následujícími dvouletými projekty:
  Projekt č.1: zaměřen na neinfekční onemocnění, a to konkrétně na onkologická. V rámci tohoto projektu by měla být vytvořena národní strategie pro snížení incidence onkologických onemocnění.
  Projekt č. 2: zaměřen na změnu životního stylu řešící vybudování kapacit veřejného zdravotnictví na úrovni krajů se začleněním zdraví populace do rozvojových regionálních plánů.
  Projekt č. 3: zaměřen na vyhledávání případů TBC mezi bezdomovci, narkomany a skupinami populace na okraji společnosti v Praze, Severních Čechách a na Severní Moravě.
  Projekt č. 4: zaměřen na přezkoumání politiky pro oblast duševního zdraví s cílem přejít z režimu institucí na úroveň komunit.
  Projekt č. 5: zaměřen na řízení lidských zdrojů a přístupu ohrožených skupin ke zdravotní péči. Součástí projektu je i výchova k racionálnímu užívání farmaceutických přípravků včetně antibiotik.
  Projekt č. 6: zaměřen na oblast bezpečnosti a vytvoření mezinárodního partnerství pro zvládání nových hrozeb, nouzových situací a katastrof.
  Projekt č. 7: zaměřen na prevenci úrazů a vytvoření meziresortní spolupráce při řešení úrazů dopravních a úrazů dětí.
 5. Česká republika je zapojena do dalších projektů, např. do realizace tzv. komunitních projektů, jako jsou Zdravá města, Zdraví podporující školy, Podpora zdraví na pracovišti, projekt CINDI, NEHAP, nově Bezpečné komunity ( WHO jmenovalo město Kroměříž v r.2003 první Bezpečnou komunitou v ČR), Zdravá nemocnice ( probíhá pilotní test v 5ti nemocnicích). Subjekty účastnící se výše jmenovaných programů jsou propojeny v rámci jednotlivých sítí.


Realizace projektu zaměřeného na snížení incidence a mortality onkologických onemocnění:

MZ ČR určilo jako hlavního řešitele projektu Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s dalšími partnery ( hlavní koordinátoři: ředitel MOÚ Doc.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc ., za MZ ČR ředitel odboru zdravotní péče MUDr. Pavel Březovský).
Projekt se zaměřuje na:
- Vypracování návrhu opatření k prevenci CD a jejich začlenění do služeb veřejného zdravotnictví ( s využitím projetu WHO CINDI)
- Vypracování screeningových programů a vypracování vzdělávacích programů k rozvoji kapacity pro jejich provádění
- Vypracování národní politiky prevence onkologických onemocnění, včetně analýzy dopadu NCD na zdraví populace
- Schválení národní databáze s relevantními a platnými informacemi pro prezentaci a použití při rozhodování
- Přezkoumání Národního onkologického registru.

Předpokládaný cíl na základě realizace výše uvedených aktivit: vypracování strategického rámce pro podporu zdraví a prevenci onkologických nemocí v ČR.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005