Prevencia karcinómu prsníka na univerzitách.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XIII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 121

Autoři: PhDr. Zuzana Kvasnicová, Ph.D.; PhDr. Zuzana Schmidtová

Abstrakt

Z takmer 23 000 nových prípadov ročne registrovaných na Slovensku patrí prvé miesto rakovine pľúc u mužov, kde sa zaznamenáva mierny pokles a rakovine prsníka u žien, ktorá neustále narastá. Rakovina prsníka predstavuje najčastejšiu príčinu smrti na zhubné nádory u žien na Slovensku. Každoročne je novodiagnostikovaných približne 2000 prípadov. Primárna prevencia, ktorá by mohla predísť vzniku rakoviny prsníka vo všeobecnosti neexistuje. I napriek tomu je popísaná veľká časť rizikových faktorov. Viaceré z nich sú neovplyvniteľné (história ochorenia v rodine, začiatok menštruačného cyklu, začiatok menopauzy, starnutie,…). Pri niektorých rizikových faktoroch existuje však možnosť obmedziť ich vplyv na zdravie (obmedzenie stravy bohatej na tuky, pravidelné cvičenie, obmedzenie spotreby alkoholu,…) (www.europadonna.sk).

Ako vyplýva z cieľa č. 8 globálnej stratégie zdravia WHO pre všetkých v 21. storočí, je potrebné zmenšiť výskyt neprenosných ochorení, medzi ktoré nádorové ochorenia patria, na najnižšiu možnú mieru do roku 2020 (www.who.sk). Najúčinnejšou zbraňou v boji proti tomuto problému je sekundárna prevencia, čiže včasné odhalenie a zachytenie prvotných zmien na prsníkoch a zabránenie ďalšiemu rozvoju ochorenia. K základným metódam sekundárnej prevencie patrí: samovyšetrenie prsníkov, mamografické vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenie a vyšetrenie lekárom (preventívne prehliadky) (www.europadonna.sk). Aké je povedomie medzi slovenskými ženami o význame preventívnych opatrení a aj o samovyšetrení prsníkov sme sa rozhodli zmapovať našou anketou, ktorej výsledky budeme prezentovať. Do realizácie ankety sme zapojili študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne a študentov Katedry ošetrovateľstva, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Počas získavania informácii prostredníctvom anketových lístkov študenti rozdávali opýtaným ženám (respondentkám) letáky samovyšetrovania prsníkov Ligy proti rakovine SR. Sme si vedomé toho, že získané výsledky nemôžeme generalizovať na celú populáciu žien na Slovensku.

Literatúra

  1. Prevencia. 2007. [online]. [s. a.]. [Cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.europadonna.sk/index.php?sid=3
  2. Samovyšetrovanie. 2007. [online]. [s. a.]. [Cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.europadonna.sk/index.php?sid=21
  3. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. [online]. [s. a.]. [Cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2004&cc=244
  4. Zdravie 21 Zdravie pre všetkých v 21. storočí. 2007. [online]. [s. a.]. [Cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.who.sk/data/health.21.html

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008