Prevencia kolorektálneho karcinómu na univerzitách.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XIII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 122

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; PhDr. Zuzana Kvasnicová, Ph.D.

Rakovina hrubého čreva a konečníka je po rakovine pľúc u mužov a rakovine prsníka u žien druhou najčastejšou príčinou smrti na zhubný nádor. A ako sa uvádza v Zdravotníckej ročenke Slovenskej republiky 2004 (2005): „…na prvé miesto, počtami u príslušníkov oboch pohlaví spolu sa dostali od roku 1995 zhubné nádory kolorekta a ich incidencia narastá u oboch pohlaví“.

Hoci kolorektálny karcinóm (KRK) patrí medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia, dobrou správou je, že dodržiavaním preventívnych aktivít sa dá riziko vzniku výrazne redukovať. Sestra predstavuje so svojou odbornosťou plnohodnotnú členku tímu, ktorá pracuje na podpore prevencie onkologických ochorení.

Sestra sa v primárnej prevencii kolorektálneho karcinómu zameriava na ľudí, u ktorých sa nevyskytujú symptómy narušeného zdravia. Vykonáva aktivity týkajúce sa podpory zdravého životného štýlu, pohybu, zdravej výživy (Hrubá a kol., 2001).

Sekundárna prevencia kolorektálneho karcinómu je zameraná na vyhľadávanie malígneho ochorenia v organizme vo včasnom štádiu (in situ), prípadne osôb s prekancerózami. Má zabrániť rozvoju ochorenia a určiť diagnózu ešte v dobe, kedy je ochorenie v plne liečiteľnom štádiu. Sekundárna prevencia sa realizuje individuálnymi preventívnymi prehliadkami alebo skríningom. Skríningom KRK sa myslí vyšetrenie bezpríznakových osôb na prítomnosť nádoru v čreve. Zaužívanou metódou je vyšetrenie stolice na prítomnosť skrytého (okultného) krvácania pomocou testu haemoccult. Na Slovensku sa skríning KRK zahajuje vo veku 50 rokov, avšak u ľudí s rodinnou anamnézou KRK alebo prítomnosťou adenómových polypov sa odporúča vekovú hranicu posunúť už na 40 rokov. Sestra vykonáva v rámci sekundárnej prevencie viaceré intervencie, napr. zisťuje poznatky pacientov o kolorektálnom karcinóme, mapuje ich životný štýl, venuje zvýšenú pozornosť ľuďom z rizikových skupín, informuje pacientov o bezplatných preventívnych prehliadkach, poskytuje informácie o jednotlivých vyšetreniach, zabezpečuje dostatok propagačného materiálu o prevencii KRK, odstraňuje bariéry v prevencii (Hrubá a kol., 2001).

V terciárnej prevencii sa sestra zameriava na zabránenie komplikácií a vzniku odkázanosti pacienta na pomoc iných. Prichádza do kontaktu s chorými, u ktorých sa už nedalo zabrániť vzniku ochorenia. Sestra spolupracuje s členmi tímu ako napr. asistent výživy, fyzioterapeut, psychológ, „stomická“ sestra.

V príspevku prezentujeme výsledky ankety, ktorej cieľom bolo zistiť informovanosť obyvateľov Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja o kolorektálnom karcinóme a ich záujem o vyšetrenie stolice na okultné krvácanie. Súčasne študenti ošetrovateľstva z univerzít v Nitre a Trenčíne, ktorí sa na realizácii prieskumu podieľali, poskytovali osloveným respondentom informácie o KRK a propagačné materiály z Ligy proti rakovine SR. Výsledky z prieskumu chceme v budúcnosti využiť pri organizovaní akcií zameraných na podporu zdravia a prevenciu onkologických ochorení pre obyvateľov Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

Literatúra
  1. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2004. Bratislava : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, 2005. 197 s. ISBN 80-968936-7-X.
  2. HRUBÁ, M. a kol. 2001. Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001. ISBN 80-238-7618-X.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008