Prevencia kolorektálneho karcinómu z ošetrovateľského hľadiska.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 184p

Autoři: PhDr. Andrea Lajdová, Ph.D.; PhDr. Alena Uríčková

Slovensko patrí v incidencii a mortalite na kolorektálny karcinóm k piatim krajinám sveta spolu s Českou republikou, Maďarskom, Novým Zélandom a Izraelom, kde sú tieto ukazovatele najvyššie. Znamená to, že ročne zomrie na Slovensku na toto ochorenie okolo 1700 ludí (www.solen.sk). Rakovina hrubého čreva a konečníka/kolorektálny karcinóm/ je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu v civilizovanom svete a jeho výskyt sa neustále zvyšuje. Podľa štatistických údajov za posledných 30 rokov sa počet osôb s týmto ochorením zdvojnásobil. V roku 2000 predstavoval kolorektálny karcinóm na Slovensku u mužov 14,8% au žien 11,7%. Riziko vzniku začína po 40.roku života s vrcholom okolo 75. roku života.

Všeobecne platí zásada, že 50% kolorektálnych karcinómov vzniká v rekte, 25% v sigme a 25% v ostatných častiach kolónu (Černý, 1996). Značná časť karcinómov vzniká na základe adenomatóznych polypov, časť karcinómov je geneticky podmienená a ďalšia časť sa vyvinie u pacientov s dlhotrvajúcou ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou (Dzúrik, 1997). Riziko vzniku kolorektálneho karcinómu v bežnej populácii je 5-6%. Osobám s rodinnou anamnézou kolorektálneho karcinómu alebo adenómov vzrastá na 15-20%. Zápalové ochorenia hrubého čreva ho zvyšujú na 15-40%. V rodinách s hereditárnym non-polypóznym kolorektálnym karcinómom (HNPCC) vzrastá na 70-80% a medzi jedincami s familiárnou adenomatóznou polypózou (FAP) dosahuje temer 100%. Približne jedna tretina kolorektálnych karcinómov je lokalizovaná v konečníku, do 50% v úseku pod lienálnou flexúrou a 25% v pravej polovici hrubého čreva (Prochotský, 2006).

Pri vzniku kolorektálneho karcinómu zohrávajú úlohu genetické faktory a faktory vonkajšieho prostredia, ale ich vzájomná presná súvislosť nebola doteraz definovaná (Prochotský, 2006). Ochorenie zostáva neustále velkým medicínskym problémom nielen v diagnostike a terapii, ale predovšetkým v prevencii.

Na prevencii kolorektálneho karcinómu sa podieľa aj vedný odbor ošetrovateľstva, ktorého hlavným cieľom je ochrana, podpora a obnova zdravia. Ide najmä o činnosti sestier pôsobiacich v ambulanciách praktických lekárov, ktoré by v oblasti prevencie mali plniť nasledujúce úlohy:

 • Slúžiť ako vzor zdravého životného štýlu

 • Aktívne sa podielať na organizácii skríningových programov zameraných na prevenciu kolorektálneho karcinómu

 • Zdokonalovať sa v edukačných programoch zameraných na prevenciu kolorektálneho karcinómu

 • Vytvárať pútavé edukačné postery umiestnené na frekventovaných miestach.

 • Na základe spätnej väzby overovať efektivitu činností zameraných na prevenciu

 • Spolupracovať s kolegami a odborníkmi z ošetrovatelstvu príbuzných vedných odborov zaoberajúcich sa prevenciou

 • Podporovať účasť sestier na odborných konferenciách, seminároch a edukačných programech

 • Pósobiť na ľudí, aby dbali o svoje zdravie a aktívne sa zúčastňovali preventívnych prehliadok, dodržiavali životosprávu, racionálne sa stravovali, mali dostatok pohybu a podobne.


V našej posterovej prezentácii chceme poukázať na aktívny podieľ sestry pri vytváraní posterovej prezentácie a zároveň upozorniť na fakt, že kolorektálny karcinóm sa týka nás všetkých a preto je čas zamyslieť sa nad svojim životným štýlom a životosprávou. Zainteresovanosť nás všetkých pomôže vyriešiť stále vysokú incidenciu a mortalitu tohto ochorenia.


Literatura

 1. ČERNÝ, J. 1996. Špeciálna chirurgia 1. 2. vyd. Martin: Osveta, 1996. 502 s. ISBN 80-88824-26-5.
 2. DZÚRIK, R., TRNOVEC, T. 1997. Štandardné terapeutické postupy. Martin: Osveta, 1997. 215 s. ISBN 80-217-0465-9.
 3. HRČKA, R.: Kolorektálny karcinóm na Slovensku - 17. mesiacov po začatí celonárodného skríningu. [online] [cit.29.1.2010, 20:46] Dostupné na internete: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1706
 4. PROCHOTSKÝ, A. 2006. Karcinóm hrubého čreva a konečníka. Bratislava: Litera Medica, 2006. 652 s. ISBN 80-967189¬4-0.

Kontaktná adresa:PhDr. Andrea Lajdová, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovatelstva, Univerzitné námestie Trnavská univerzita, Univerzitné námestie 1, 917 00 Trnava Mail: andrea.lajdova@truni.sk

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010