PREZENTACE „ZJIŠTĚNÍ V RÁMCI PROJEKTU ŽIVOT BEZ OMEZENÍ“

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: III. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 195

Autoři: Ing. Marie Ředinová

Východiska:

Péče o pacienty se stomií je rozdílná nejen v jednotlivých zemích Evropy, ale i v jednotlivých nemocnicích v naší republice. Mění se i v průběhu času. České ILCO zpracovalo projekt Zintenzivnění mezinárodní spolupráce ŽIVOT BEZ OMEZENÍ. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem. Obsahem projektu je výměna zkušeností s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky. Dvouletý projekt byl zahájen v prosinci 2012, je spolufinancován z evropských sociálních fondů.

Soubor pacientů a metody:

Informace získáváme prostřednictvím anonymních dotazníků, které vyplní přímo stomici při plánovaných zahraničních cestách, na odborných konferencích, při jednáních u „kulatých stolů“ a setkáních stomiků. Dotazníky vyplnilo 145 stomiků z ČR, 62 z SRN a 52 ze Slovenska. Výsledky analyzujeme a pokusíme se ve spolupráci se zkušenými stomasestrami využít pozitivní zkušenosti našich stomiků a stomiků ze zahraničí k sestavení standardů péče o stomiky. Všechny tyto informace budou zpracovány ve formě statistik a do Manuálu a shrnuty do závěrečné studie.

Výsledky:

Zajímalo nás období před operací a po ní. Zjišťovali jsme, zda je při plánovaných operacích zakresleno místo vývodu (graf 1). Právě správné umístění stomie je pro pacienta zásadní, předchází mnoha komplikacím a nepříjemnostem. Počet pacientů, kterým byla stomie vyměřena, je poměrně malý, ale je vidět, že se v posledních osmi letech zvyšuje. Zajímalo nás, zda před propuštěním z nemocnice má stomik zvolenou vhodnou pomůcku, umí s ní zacházet, ví, kde pomůcky získat, byl informován o sdruženích stomiků a možnosti využít domácí péči. Je zpracováno 725 informací v početním i procentuálním vyjádření, pouze 299 odpovědí bylo kladných. Jen 41 % pacientů dostalo všechny potřebné informace (graf 2). K předcházení problémů přispívá pravidelná kontrola stomie. Každý rok kontroluje sestra nebo lékař stomii v ČR pouze u 26 % pacientů, u našich zahraničních partnerů je to téměř dvojnásobek. Máme k dispozici další zajímavá data.

  

Závěr:

Mezinárodní výměna zkušeností v rámci tohoto projektu rozšíří a obohatí činnost Českého ILCO, nové poznatky předáme i odborné veřejnosti. Po ukončení projektu budeme v rámci jeho udržitelnosti prosazovat návrhy opatření, kterými chceme dosáhnout zlepšení edukování stomiků v předoperačním období (dle Charty stomiků) a zlepšení následné péče o stomiky po operaci (dohled vyškolené stomasestry), a tím umožnit stomikům snazší návrat na trh práce.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014