PŘÍČINY A DŮSLEDKY KOMPLIKACÍ RESEKCE PANKREATU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 286

Autoři: MUDr. Filip Čečka, Ph.D.; MUDr. Bohumil Jon, CSc.; Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Východiska:

Resekce pankreatu je důležitou modalitou léčby nádorů pankreatu a periampulární oblasti. Jedná se o jedinou potenciálně kurativní metodu léčby. Resekce pankreatu na specializovaných pracovištích mají v současné době nízkou letalitou, nicméně morbidita zůstává vysoká. Nejzávažnější pooperační komplikací je pankreatická píštěl. Z literatury je známo několik tzv. nomogramů, tj. schémat, podle kterých je možné predikovat pooperační morbiditu a letalitu. Nicméně není mnoho prací, které by se podrobně zabývaly vlivem sledovaných faktorů na nákladnost léčby. Cílem tohoto sdělení je analyzovat vlastní soubor nemocných na našem pracovišti, potvrdit platnost prediktivních nomogramů, zhodnotit náklady na léčbu u pacientů s pooperačními komplikacemi a zjistit faktory, které zvyšují riziko těchto komplikací.

Soubor pacientů a metody:

Provedli jsme retrospektivní analýzu prospektivně sbíraných dat pacientů, u kterých byla na Chirurgické klinice v Hradci Králové provedena resekce pankreatu v období od ledna 2007 do června 2013. Komplikace jsme hodnotili podle Dindo-Claviena. Pooperační pankreatickou píštěl jsme hodnotili podle klasifikace ISGPF. Dosažené výsledky jsme hodnotili v souvislosti s dostupnými literárními údaji.

Výsledky:

Za uvedené období bylo na našem pracovišti operováno 161 pacientů. Závažné pooperační komplikace mělo 17 % pacientů. Celková pooperační letalita byla 3,7 %. Z analýzy souboru vyplývá, že pooperační komplikace zvyšují náklady na léčbu a toto zvýšení koreluje se závažností komplikací. Faktory, které zvyšují náklady na léčbu, jsou tyto: věk nad 70 let, ASA 3 a více, operační čas nad 300 minut, krevní ztráta nad 1 000 ml, diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční a resekce dalšího orgánu (multiviscerální resekce).

Závěr:

Na našem souboru pacientů jsme ukázali, že pooperační komplikace zvyšují náklady na léčbu, prodlužují dobu hospitalizace a zejména oddalují adjuvantní terapii u maligních onemocnění. Bylo prokázáno, že pacienti s pooperačními komplikacemi po resekci pankreatu pro malignitu mají v konečném důsledku kratší přežití. V současné době probíhají studie, které mají za cíl snížení četnosti pooperačních komplikací. Jsou vyvíjeny nové chirurgické techniky ošetření pahýlu pankreatu, používají se nové chirurgické materiály, jsou inovovány principy manipulace s pojistnými drény atd. Tyto nové metody mohou snížit riziko pooperačních komplikací, tím snížit náklady na léčbu a zlepšit přežití pacientů.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906)

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014