PŘÍČINY OPOMÍJENÍ PROFYLAXE NEUTROPENIE PŘI CYTOSTATICKÉ LÉČBĚ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 217

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

Hematologická toxicita patří mezi nejčastější nežádoucí účinky chemoterapie. Jejím významným projevem je neutropenie a s ní spojené riziko febrilní neutropenie (FN). Febrilní neutropenie může vést k přímému ohrožení života nemocných, nedodržení dose density a dose intensity (mg/ m2/ týden) chemoterapeutického režimu znehodnotit efekt cytostatické léčby. Toto riziko selhání je nejvyšší u schémat podávaných s adjuvantním záměrem.

Cíl:

Chemoterapeutické režimy, uvedené v digitální knihovně chemoterapeutických režimů Modré knihy ČOS (kap. 38), mají uvedenu rizikovost z pohledu FN . Jsou odlišeny režimy s nízkým, středním a vysokým rizikem FN. Dle stupně rizikovosti je uvedeno doporučení EORTC o podání profylaktické léčby růstových faktorů pro bílou krevní řadu (G-CSF). Pokud je toto riziko vyšší než 20%, je indikováno profylaktické podání G-GSF. Ty jsou dostupné jak ve formě denní, tak v dlouhodobě působící formě. Dnes se sice významně zvýšila nabídka denní formy, ta však oproti dlouhodobě působící formě má své nevýhody. Nejenže je z klinických studií znám nižší účinek denní formy, vyžaduje ale též navíc vyšší nároky na lékařskou péči. Cena denní formy je sice v současnosti oproti minulosti příznivější, je zde ale otázka reálného dávkování v běžné klinické praxi oproti doporučeným dávkám, se všemi důsledky, které z toho mohou plynout. Doposud omezená nabídka dlouhodobě působících forem růstových faktorů může být jedna z možných příčin současného stavu.

Závěr:

Dodržení režimu plánované chemoterapie je pro pacienta a prognózu jeho onemocnění zásadní. Eliminace rizik, které by mohly tento režim narušit, je jednou z podstatných součástí taktiky onkologické léčby.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014