Prieskum informovanosti pacientov o svojich právach

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 046

Autoři: prof. PhDr. Gulášová Ivica, Ph.D.; MUDr. Ján Hruška; MUDr. Ing. Ján Breza ml., Ph.D.; MUDr. Ivan Riedl; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Súhrn 

Sú pacienti dostatočne informovaní o svojom zdravotnom stave, o právach pacientov, považujú informácie za dostatočné? Zaujímajú sa o informácie? Rešpektujeme ich právo na informácie?   Akým   spôsobom   sú    pacienti    informovaní    o svojich    právach? Snažili sme sa nájsť odpoveď na tieto otázky a zistili sme, že u 96 % pacientov prevláda záujem mať informácie, 71 % pacientov si myslí, že má dostatočné informácie. 43 % pacientov využíva právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie. Lekári informujú spravidla zrozumiteľnejšie ako sestry. Sestry rešpektujú názory pacienta len v 38 %. Pacienti vedia, že majú právo na informácie. Ako zdroj informácií im často slúži etický kódex oddelenia. Problémom je, že sestry často nemajú záujem o komunikáciu. 

Na základe výsledkov prieskumu sme vypracovali odporúčania pre prax.

 Kľúčové slová: právo pacienta na informácie, komunikácia

 

Summary 

Are the patients well  informed  about  their  health  status,  patient´s  bill  of  rights, are these informations complete? Are the patients interested in information? Are their rights respected? What way are they informed about their rights in? We tried to find the answer for these questions and research results say that 96 % of patients are interested in having information about their health status. 71 % of patients consider their information to be sufficient. 43 % of respondents use their right to look into their medical documentation. The physicians give the information usually better than nurses. The opinion of the patient is respected only by 38 % of nurses. The patients know they have right to be well informed. The main source of information for them is the ethical codex. The problem is that nurses often have no  interest  in  the  communication.  Recommendation  for  practice  based  on  results of this research was established. 

Key words: right of patients to be informed, communication

 

Úvod 

Súčasná ošetrovateľská prax si jednoznačne vyžaduje vyvážený a harmonický vzťah medzi sestrou a pacientom. Tento by sa mal zakladať na komplexnosti, teda na vzájomnom doplňovaní. Cieľom takéhoto vzťahu je smerovanie k pacientovi a podieľať sa na jeho prospechu. Aké je smerovanie nášho prístupu k pacientovi najlepšie zistíme, ak položíme otázky priamo pacientom, či sú spokojní s dostupnosťou informácií,  prístupom zdravotníckych pracovníkov a do akej hĺbky sú informovaní o svojich právach.

 

Vymedzenie prieskumného problému 

Sú pacienti dostatočne informovaní o svojom zdravotnom stave, o právach pacientov, považujú informácie za dostatočné? Zaujímajú sa o informácie?

 

Ciele prieskumu 

 1. Zistiť súčasnú  situáciu  v problematike  informovanosti pacientov ohľadne práv pacioentov
 2. Zistiť, či sa dodržuje a rešpektuje pacientovo právo na informácie zo strany zdravotníckych pracovníkov. 
 3. Zistiť, či sú pacienti spokojní s prístupom zdravotníckych pracovníkov ohľadne informovanosti o ich zdravotnom stave
 4. Zistiť, akým spôsobom sú pacienti informovaní o svojich právach.

 

Charakteristika základného súboru respondentov 

Zber dát prebiehal vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.. Objektom prieskumu boli hospitalizovaní  pacienti.  Pre  menšiu  kapacitu  tohto  zariadenia  prieskum  prebiehal od 24.7.2011 do 02.8.2012.

 

Analýza výsledkov prieskumu a ich interpretácia 

Tabuľka 1- Rozdelenie podla pohlavia:

odpoveď

n

%

Muži

78

48 %

Ženy

84

52 %

N

162

100 %

 

Graf 1- POHLAVIE 

Z uvedeného grafu vyplýva, že prieskumu sa zúčastnilo 52 % (84) žien a 48 % (78) mužov. Rozdiel je takmer zanedbateľný.

 

Tabuľka 2- Rozdelenie podia veku

Odpoveď

n

%

18-25

18

11 %

26-40

63

30 %

41-60

36

22 %

61 a viac

48

28 %

N

162

100 %

 

Graf 2- VEK 

Z 162 respondentov bolo najviac vo veku 26- 40 rokov a to 39 % (63), ďalej vo veku 61 rokov a viac bolo 28 % (45), 22 % (36) tvorila skupina 41- 60 rokov a najmenej, 11 % (18) spadalo do skupiny 18-25 rokov.

 

Tabuľka 3- Rozdelenie respondentov podľa vzdelania

Odpoveď

n

%

Základné

12

7 %

Stredoškolské

78

49 %

Vysokoškolské

72

44 %

N

162

100 %

 

Graf 3 – VZDELANIE 

Ako vidíme v grafe 3 základné, ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie uviedlo len 7 % (12)   respondentov,   stredoškolské   vzdelanie   tvorí   skupinu   49   %   (78)   respondentov a vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 44 % (72). 

 

Tabuľka 4- POČET HOSPITALIZÁCIÍ

Odpoveď

n

%

Jeden krát

12

22 %

Dva krát

19

35 %

Opakovane

23

43 %

N

54

100 %

Graf 4 – POČET HOSPITALIZÁCIÍ 

V otázke 4 sme zisťovali, koľko krát boli pacienti hospitalizovaní. Jeden krát bolo hospitalizovaných  22  %  (36)  respondentov,  35  %  (57)  bolo  hospitalizovaných  dva  krát a najväčšiu skupinu tvoria pacienti hospitalizovaní opakovane a to 43 % (69).

  

Tabuľka 5- PRÁVO NA INFORMÁCIE O ZDRAVOTNOM STAVE

Odpoveď

n

%

Áno

156

96 %

Nie

6

4 %

N

162

100 %

 

Graf 5 – PRÁVO NA INFORMÁCIE O ZDRAVOTNOM STAVE

 Na otázku 5 96 % (156) respondentov odpovedalo áno, teda vedia, že majú právo na všetky informácie o svojom zdravotnom stave a len 4 % (6), ktorí sa vyjadrili záporne, teda nevedia o svojom práve.

 

Tabuľka 6 - ZDROJE INFORMÁCIÍ

Odpoveď

n

%

Zdravotnícki pracovníci

111

69 %

Známi

18

11 %

Internet

21

13 %

Iné zdroje

12

7 %

N

162

100 %

Graf 6 – ZDROJE INFORMÁCIÍ 

V otázke  6  sa  ukázalo,  že  najčastejším  zdrojom  informácií  o prevencii,  ochorení a liečbe sú pre pacientov zdravotnícki pracovníci, čo uviedlo až v 69 % (111) respondentov. Internet, ako zdroj  uviedlo 13 % (21) a známych 11 % (18). Možnosť získavania informácií z iných zdrojov uviedlo 7 % (12). 

 

Tabuľka 7-DOSTATOK INFORMÁCIÍ OD ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Odpoveď

n

%

Áno

114

71 %

Nie

36

22 %

Neviem to posúdiť

12

7 %

N

162

100 %

 

Graf 7 – DOSTATOK INFORMÁCIÍ OD ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 

Z uvedeného grafu vyplýva, že 71 % (114) respondentov je spokojných s množstvom informácií, ktoré im poskytujú zdravotnícki pracovníci a 22 % (36) považuje informácie za nedostatočné. Presne to nevie posúdiť 7 % (12) respondentov. 

 

Tabuľka 8- ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI EFEKTÍVNOU KOMUNIKÁCIOU

Odpoveď

N

%

Určite áno

120

74 %

Neviem

18

11 %

Nie

24

15 %

N

162

100 %

Graf 8 – ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI EFEKTÍVNOU KOMUNIKÁCIOU 

Z 50  opýtaných  uviedlo  74  %  (120),  ak  by  sa  zefektívnila  komunikácie  medzi zdravotníckym  personálom a pacientom určite by sa zlepšila aj  starostlivosť. 15 % (24) si naopak  myslí,  že by žiadna  zmena k lepšiemu  nenastala  a preto  odpovedali záporne. Či by sa niečo zmenilo nevie posúdiť 11 % (18) respondentov. 

 

Tabuľka 9 – MOŽNOSŤ POLOŽIŤ OTÁZKY

Odpoveď

n

%

Áno

126

78 %

Nie

18

11 %

Niekedy

18

11 %

N

162

100 %

Graf 9 – MOŽNOSŤ POLOŽIŤ OTÁZKY 

Z uvedeného grafu vyplýva, že 78 % (126) malo možnosť vyjadriť otázky týkajúce sa ich zdravotného stavu. Rovnaké percentuálne zastúpenie 11 % (18) malo možnosť položiť otázky niekedy alebo vôbec. 

 

Tabuľka 10 – ZÁUJEM O INFORMÁCIE

Odpoveď

n

%

Áno

132

82 %

Nie

12

7 %

Neviem

18

11 %

N

162

100 %

 

Graf 10– ZÁUJEM O INFORMÁCIE

 Touto otázkou sme zistili, že 82 % (132) respondentov súhlasí s tvrdením, že majú väčší záujem o informácie po predchádzajúcich skúsenostiach s hospitalizáciou. 11 % (18) sa nevie vyjadriť a 7 % (12) pacientov ja vyjadrilo záporne, teda nesúhlasia s našim tvrdením.

  

Tabuľka 11 – INFORMÁCIE O VYŠETRENÍ

Odpoveď

n

%

Áno

111

68 %

Nie

6

4 %

Čiastočne

39

24 %

Neviem to posúdiť

6

4 %

N

162

100 %

 

Graf 11– INFORMÁCIE O VYŠETRENÍ

 V nasledovnom    grafe     vidíme, že 68 % (111) respondentov  je  spokojných s informáciami o povahe vyšetrenia a príprave naň. Čiastočnú informovanosť uvádza 24 % (39) respondentov. Identické percentuálne zastúpenie respondentov uvádza, že im neboli poskytnuté dostatočné  informácie o ciele a príprave na vyšetrenie alebo to nevedia posúdiť a to 4 % (6). 

 

Tabuľka 12 – PRÁVO VIDIEŤ ZDRAVOTNÚ DOKUMENTÁCIU

Odpoveď

n

%

Áno, využil som toto právo

69

43 %

Áno, ale nevyužil som toto právo

72

44 %

Neviem

21

13 %

N

162

100 %

 

 

Graf 12– PRÁVO VIDIEŤ ZDRAVOTNÚ DOKUMENTÁCIU 

Na otázku, či pacienti vedia o svojom práve odpovedalo 43 % (69), že áno a využili ho. Ďalších 44 % (72) taktiež vie o svojom práve, ale nenahliadajú do dokumentácie. 13 % (21) nevie o svojom práve nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie.  

 

Tabuľka 13 – INFORMÁCIE PRE PRÍBUZNÝCH

Odpoveď

n

%

Áno

87

54 %

Nie

36

22 %

Nepamätám si

39

24 %

N

162

100 %

Graf 13 – INFORMÁCIE PRE PRÍBUZNÝCH 

V otázke 13 uviedlo 54 % (97) pacientov, že informácie poskytované príbuzným boli zrozumiteľné a dostatočné, záporne sa k množstvu  informácií pre príbuzných vyjadrilo 22 % (36) respondentov. Či boli informácie dostatočné alebo nedostatočné sa nevie vyjadriť 24 % (39), pretože sa nepamätá. 

 

Tabuľka 14 – INFORMÁCIE PO PREPUSTENÍ

Odpoveď

n

%

Áno

120

74 %

Nie

12

7 %

Čiastočne

24

15 %

Neviem to posúdiť

6

4 %

N

162

100 %

 

 

Graf 14 – INFORMÁCIE PO PREPUSTENÍ 

Z uvedeného  grafu  vyplýva,  že  74  %  (120)  pacientov  je  spokojná  s množstvom informácií poskytnutých po prepustení z nemocnice, čiastočne je spokojných s informáciami 15  %  (24).  Množstvo  informácií  nevedia  posúdiť  4  %  (6).  Len  7  %  (24)  sa  vyjadrilo negatívne, to znamená, že nie sú spokojní s informáciami po prepustení.  

 

Tabuľka 15 – REŠPEKTOVANIE NÁZORU

Odpoveď

n

%

Áno, ale skôr sestry

63

38 %

Áno, ale skôr lekári

30

19 %

Neviem

39

24 %

Niekedy

30

19 %

N

162

100 %

 

 

Graf 15 – REŠPEKTOVANIE NÁZORU 

Touto otázkou sme chceli zistiť, ako sú rešpektované názory pacienta. Podľa grafu vidíme, že pacientove názory rešpektujú v 38 % (63) skôr sestry. V 19 % (30) sú pacientove názory rešpektované  lekármi  a takisto  19  %  (30) tvrdí,  že ich  názory sú  rešpektované len niekedy. 24 % (39) respondentov sa nevedelo vyjadriť. 

 

Tabuľka 16 – POSKYTOVANIE ZROZUMITEĹNEJ ODPOVEDE

Odpoveď

n

%

Lekári

90

56 %

Sestry

72

44 %

N

162

100 %

 

 

Graf 16 – POSKYTOVANIE ZROZUMITEĹNEJ ODPOVEDE 

Z uvedeného  grafu  vyplýva,  že  zrozumiteľnejšie  s pacientmi   komunikujú  lekári, to uviedlo 56 % (90) pacientov. Zo strany sestier považuje komunikáciu za zrozumiteľnejšiu 44 % (72) respondentov. 

 

Tabuľka 17 – PREDSTAVENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Odpoveď

n

%

Áno, lekár

75

46 %

Áno, sestra

33

20 %

Nie

9

6 %

Len niektorí

45

28 %

N

162

100 %

 

Graf 17 – PREDSTAVENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 

Zo všetkých 50 opýtaných uviedlo 46 % (75), že sa im pri prvom kontakte predstavil lekár, 20 % (33) tvrdí, že sa im predstavila sestra. Predstavenie len niektorých zdravotníckych pracovníkov uviedlo 28 % (45). Záporne odpovedalo 6 % (9), teda sa im nikto nepredstavil. 

Na otázku 18- Poznáte práva pacientov? Ak áno, napíšte aspoň niektoré. – odpovedalo:

 

 Tabuľka 18 – ZNALOSŤ PRÁV PACIENTOV

Odpoveď

N

%

Áno

108

67 %

Nie

54

33 %

N

162

100 %

Graf 18 – ZNALOSŤ PRÁV PACIENTOV 

Z uvedenej tabuľky a grafu je zrejmé, že 67 % respondentov pozná niektoré   práva pacientov. Menšiu skupinu tvoria pacienti, ktorí svoje práva nepoznajú a to 33 % (54). 

V nasledujúcej tabuľke a grafe uvádzame práva pacientov, ktoré respondenti uviedli, že poznajú.

 

Tabuľka 18 A – PRÁVA PACIENTOV UDÁVANÉ PACIENTAMI

Odpoveď

n.

%

A Právo na informácie o zdravotnom stave

99

91 %

B Právo nahliadnuť do dokumentácie

30

28 %

C Právo na súkromie

36

33 %

D Právo na bezpečnosť

9

8 %

E Právo na informácie o chorobe, liečbe

24

22 %

F Právo na výber lekára

15

14 %

G Právo na výber zdravotnej poisťovne

6

6 %

H Právo podpísať reverz

6

6 %

CH Právo na slobodnú voľbu

3

3 %

I Právo na dôstojné zaobchádzanie

6

6 %

J Právo na informovaný súhlas

54

50 %

Graf . 18 A - PRÁVA PACIENTOV UDÁVANÉ PACIENTMI 

V tejto otázke sme si chceli overiť, či pacienti vedia vymenovať niektoré zo svojich práv. 91 % zo všetkých respondentov uviedlo právo na informácie o svojom zdravotnom stave. 50 % vie o svojom práve podpísať informovaný súhlas. Právo na dodržiavanie súkromia uviedlo 33 %. , otázne je, do akej miery je toto ich právo akceptované. 

Na otázku 19 - Odkiaľ ste sa dozvedeli o právach pacientov?– odpovedalo:

 

Tabuľka 19 – ZDROJE PRÁV PACIENTOV

Odpoveď

n

( %)

Z internetu

36

22 %

Z novín a a časopisov

18

11 %

Z     etického      kódexu      dostupného       na oddelení

39

24 %

Z iných zdrojov

15

9 %

Nepoznám ich

54

34 %

N

162

100 %

 

Graf 19– ZDROJE PRÁV PACIENTOV 

Na otázku č.19, odkiaľ sa pacienti dozvedeli o svojich právach 24 % (39) odpovedalo, že z etického kódexu dostupného na oddelení. 22 % (36) využíva na zisťovanie svojich práv internet. Informácie o právach z novín a časopisov získava 11 % (18). Iné zdroje využíva 9 %

 • Najväčší počet až 34 % (54) opýtaných nepozná svoje práva. 

 

Verifikácia hypotéz 

Pred začiatkom celého prieskumu sme si na základe témy a cieľov prieskumu stanovili 4 hypotézy, ktoré sme sa snažili v tomto prieskume potvrdiť alebo vyvrátiť. 

Hypotéza 1 

Predpokladáme, že u viac ako polovice opýtaných pacientov bude prevládať záujem o informácie. Náš predpoklad sme overovali v otázkach 5,6,7,10 a 12, ktoré posudzujú záujem pacientov o informácie.

Graf 20 - Záujem pacientov o informácie 

Zistili sme, že 96 % respondentov vie, že má právo na informácie a len 4 % o svojom práve nevedia. Informácie pacienti získavajú najčastejšie od zdravotníckych  pracovníkov v 69 %, pretože sú s nimi najčastejšie v kontakte. Ostatné zdroje tvoria spolu 31 %. Očakávali sme, že v čase rozvoja informačných technológií bude internet, ako zdroj informácií využívať viac ako len 13 % opýtaných. 

Z otázky 7 vyplynulo, že 71 % pacientov si myslí, že sú dostatočne informovaní o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave. Nedostatočné poskytovanie informácií uviedlo 22 % respondentov. 82 % opýtaných sa stotožnilo s tvrdením, že na základe predchádzajúcich skúseností počas hospitalizácie, či už pozitívnych alebo negatívnych prejavuje oveľa väčší záujem o informácie. 43 % pacientov využíva na získanie informácií aj svoje právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie a tak získať informácie o svojom zdravotnom stave, pričom vedomosť o tomto práve má až 87 % opýtaných. 

Hypotéza 1 sa nám potvrdila.

 

Hypotéza 2

Predpokladáme,  že  viac  ako  polovica  opýtaných  bude  spokojných  s obsahom a množstvom informácií, ktoré im a im blízkym poskytli zdravotnícki pracovníci. 

Hypotézu sme overovali v otázkach 8,9, 11,13 a 14, ktoré posudzujú spokojnosť pacientov a ich blízkych s množstvom a obsahom informácií.

Graf 21- Spokojnosť pacientov s informáciami

74 % respondentov tvrdí, že pri častejšej komunikácii sa zlepšila aj starostlivosť. Ako vyplýva z grafu, 15 % pacientov si nemyslí, že starostlivosť sa zlepší pri efektívnejšej komunikácii. 

Možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré rozširujú pacientov obzor ocenilo 78 % pacientov. Rovnaký počet 11 % nemalo možnosť položiť otázky alebo len niekedy. 

68 % pacientov udáva, že im zdravotnícki pracovníci poskytujú dostatok zrozumiteľných informácií, 24 % dostáva len čiastočné informácie. Identický počet, 4 % nedostáva  informácie   alebo  nevie  posúdiť,  či  informácie  boli  dostatočné.  V otázke  13 na základe získaných informácií môžeme skonštatovať, že väčšina pacientov 54 % si myslí, že ich príbuzní sú informovaní dostatočne. 

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že hypotéza 2 sa nám potvrdila.

 

Hypotéza 3

Predpokladáme, že väčšina pacientov dostáva viac informácií týkajúcich sa ich zdravotného stavu a práv zo strany sestier, ako lekárov. 

Náš predpoklad sme overovali v otázkach 15,16 a 17 , ktoré posudzujú, od ktorých zdravotníckych  pracovníkov  pacienti  dostávajú  informácie  o svojom  zdravotnom  stave a právach pacientov.

Graf 22 - Kto poskytuje informácie? 

Sestry rešpektujú názory pacientov len v 38 %, čo pre sestry nie je veľmi lichotivý ukazovateľ  a je  zrejmé,  že  máme  ešte  čo  zlepšovať.  Podobný  prístup  zaznamenávame aj u lekárov a to rešpektovanie pacientových názorov len v 19 %. Nevedelo sa vyjadriť 24 % pacientov.  Zrozumiteľnejšie  na  pacientove  otázky  odpovedali  v 56  %  lekári,  sestry len v 44 %, čo nepredstavuje taký výrazný rozdiel. Ďalej nás zaujímalo, ako sa správajú lekári a sestry pri prvom kontakte s pacientom. Predstavenie sa jeden druhému je prejavom úcty k druhému  človeku.  46  %  pacientov  udáva,  že  sa  im  predstavili  lekári,  20 % sa predstavili sestry. Negatívne sa k tejto problematike vyjadrilo 6 % pacientov. Na základe analýzy získaných údajov môžeme konštatovať, že hypotéza 3 sa potvrdila len čiastočne.

 

Hypotéza 4 

Predpokladám, že väčšina pacientov získava informácie o svojich právach z etického kódexu dostupného na oddelení, ako z ostatných zdrojov. 

Hypotézu sme overovali v otázkach 18 a 19, ktoré udávajú, z akých zdrojov majú pacienti informácie o svojich právach.

Graf 23 – Znalosť a zdroje práv pacientov

Z prieskumu vyplynulo, že znalosť práv je na celkom dobrej úrovni, pretože 67 % zo všetkých opýtaných vie, že majú svoje práva a dokonca vedelo niektoré vymenovať. 91 % uviedlo právo na informácie o zdravotnom stave, 50 % právo na informovaný súhlas, ostatné práva udávané pacientmi  sú podrobne napísané v tabuľke 18 A. 

Z akých zdrojov sa pacienti o svojich právach dozvedeli? Etický kódex, ako zdroj informácií uviedlo 24 %, z internetu čerpalo 22 %, noviny a časopisy využilo 11 % a iné zdroje vyhľadávalo 9 %. Dôvodom takéhoto výsledku je asi fakt, že počas hospitalizácie je možnosťou voľby etický kódex dostupný na oddelení. 

Hypotéza 4 sa v prieskume potvrdila.

 

DISKUSIA 

Pacient má právo na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa zdravotného stavu a zdravotníckych služieb. Prieskumom sme zistili, že sa o svoje právo aj uchádzajú. Odôvodňujeme si to tým, že pacienti prechádzajú z role pasívneho prijímateľa zdravotnej starostlivosti  do  pozície,  kedy  si   presadzujú   svoje   práva   a záleží   im   na   tom, aby im bola poskytovaná starostlivosť, na ktorú majú právo. To znamená, že kvalita informovanosti pacientov je na dobrej úrovni a pacienti sa zaujímajú o svoje zdravie. Celý proces je ovplyvnený ako dostupnosťou informácií, tak aj medializáciou rôznych porušení práv pacientov, čo verejnosť vníma veľmi citlivo. 

Proces prenosu informácií sa deje prostredníctvom komunikácie. Bez efektívnej komunikácie niet kvalitnej starostlivosti. Tento názor zastávajú aj pacienti. Sihelská prezentuje výsledok prieskumu Príčiny zlyhávania komunikácie, z ktorého vyplynulo, prečo podľa sestier a pacientov dochádza k zlyhávaniu efektívnej komunikácie. 185 z 209 sestier udáva, ako príčinu nedostatok času, avšak 115 z 207 pacientov ako hlavnú príčinu udáva nezáujem sestier o komunikáciu s pacientom. Pravdivé sú obidva názory. Nedostatok času je možno spôsobený zlou organizáciou práce, nedostatkom personálu a s tým pravdepodobne súvisí aj nezáujem o komunikáciu s pacientom. Sebakriticky sestry v prieskume priznali, že možnou príčinou je nízka úroveň komunikačných schopností (2007, s.16). 

Strach, neistota a množstvo otázok ohľadne ordinovaných vyšetrení sprevádza každého, preto je humánne zmierňovať tieto neistoty citlivým prístupom aj zrozumiteľným vysvetlením, aké vyšetrenia pacienta čakajú. Gulášová v prieskume uvádza, že 55 % respondentov je spokojných s vysvetlením zdravotníckych pracovníkov o dôvode vyšetrenia. Prieskum bol realizovaný v roku 2008 (Gulášová, s.70). Na porovnanie z nášho prieskumu vyplynulo, že  až  68  %  pacientov  je  spokojných  s informáciami  o povahe  a príprave na vyšetrenie. Ukazovatele majú stúpajúcu tendenciu a naznačujú, že situácia sa postupne zlepšuje. Z praxe môžeme povedať, že často nastáva problém, komu z príbuzných poskytovať informácie, pretože len zriedka pacient určí komu a aké informácie sa majú poskytovať. Lekári sú potom opakovane nútení poskytovať informácie rodičom, deťom a ostatným príbuzným. Neraz pritom dochádza k dezinformáciám.

 Pacienti často nemajú  dostatok informácií, aby sa mohli správne rozhodnúť. Musíme si priznať, že veľa krát presadzujeme svoje záujmy na úkor pacienta, neprejavujeme úctu k jeho osobe a pacient sa cíti obmedzovaný a nespolupracuje. Vyplýva teda z uvedeného, že pacientovi  neprejavujeme  dostatočnú  úctu?  Ja  si  to  nemyslím,  len  nie sme  zvyknutí na partnerský vzťah medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom.

 Informovanosť pacientov je stále aktuálnou témou a podieľajú sa na nej lekári a sestry v rámci  svojich  kompetencií.  Spätná  väzba  je  pre  nás  merítkom  spokojnosti  pacientov a kvality poskytovanej starostlivosti.

 Výsledky prieskumu sú uspokojivé, napriek tomu nás musia motivovať k zmene. Zmenu musíme smerovať k zdravotníckym pracovníkov v zmysle uvedomenia si svojej hodnoty a dôležitosti pre pacienta a zodpovedne pristupovať k prehlbovaniu si svojich vedomostí. Pri smerovaní k pacientovi je potrebné využívať svoje nadobudnuté vedomosti na usmerňovanie a vzdelávanie pacientov ohľadne ich zdravia, ale aj ich práv a povinností, pretože oboznamovanie pacienta je nástrojom pre zvyšovanie jeho zodpovednosti za seba. I toto je vysoko humánne poslanie sestry.

 

Odporúčania pre prax 

Na základe výsledkov prieskumu sme vypracovali odporúčania pre prax:

 • motivovať sestry k doplňovaniu si vedomostí v oblasti komunikácie a zvyšovaniu profesionálneho rastu
 • zlepšiť vzájomnú  komunikáciu  medzi  jednotlivými  členmi  tímu,  lekár- sestra, zahŕňa aj zjednotenie sa v názoroch
 • apelovať na vedúcich pracovníkov ku kontrole a zvyšovaniu kvality komunikácie s pacientom, napríklad formou dotazníka spokojnosti
 • získať si dôveru pacienta ľudským, ale vysoko profesionálnym prístupom
 • edukovať pacientov o ich právach . 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 1. FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2005. Ošetrovateľstvo teória. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2005. 215 s. ISBN 80-8063-182-4. 
 2. GLADKIJ, I. a kol. 2003. Management ve zdravotnictví Brno: Vydavateľstvo Computer press, 2003, 380 s. 80-7226-996-8. 
 3. GULÁŠOVÁ,  I. 2009.  Právne  aspekty  zdravotnej  a ošetrovateľskej  starostlivosti.  Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2009. 127 s. ISBN 978-80-8063-307-3 
 4. HONZÁK, R. 1999. Komunikační pasti v medicíně. Praha : Galén, 1999. 168 s. ISBN 80-7262-032-0. 
 5. HORŇÁKOVÁ, A. 2005. Dôležitosť cudzieho jazyka pre zdravotníkov. In Sestra. ISSN 1335- 9444, 2005, roč.4, č.3, s.9. 
 6. KILÍKOVÁ, M. 2003. Zmena kompetencií = zmeny kvality. In Sestra. 2003, roč.2, č.9, s.12. ISSN 1335-9444. 
 7. KOSŤOVÁ, T. 2006. Práva pacientov. In Sestra. 2006, roč.5, č.3-4, s.15. ISSN 1335-9444.

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013