Primární a sekundární onkoprevence cílená na kouření – projekt „Típni to taky!“

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Boj proti kouření

Číslo abstraktu: 011

Autoři: Ing. Iva Hrnčiříková; Z. Svobodová

Kouření zaujímá prvenství mezi příčinami podílejícími se na předčasném úmrtí. Počet kuřáků stále roste a stejně tak se i snižuje věk prvního kontaktu s cigaretou. Zanechat kouření se vždy vyplatí, má smysl v každém věku, v jakémkoliv stadiu onemocnění. Zdařit se může i po mnoha neúspěšných pokusech. Kouření je naučené chování, které lze odnaučit.
Převýchova není snadná. Na počátku je velmi důležitý motiv a odhodlání, podpora okolí vhodná je i odborná pomoc.
Závislost na tabáku je nemoc s diagnózou F17. Lze ji rozdělit na dva druhy: psychosociální a fyzickou.
Kouření začíná sociální závislostí. Je to kouření ve společnosti lidí. Závislost psychická vzniká po určité době, je to závislost na předmětu, cigaretě jako takové. Cigaretu má kuřák spojenu s určitým chováním, rituály. Psychosociální závislost je závislost na cigaretě jako takové, bez ohledu na její složení, bez ohledu na nikotin.
Závislost fyzická – drogová, nastává až po určité době kouření, je to závislost na látce nikotinu. Nikotin se do organismu dostává plícemi, z nich se vstřebává do krve, z ní do mozku, kde působí chemické změny – dochází ke zvýšení koncentrace dopaminu v synapsích nervových buněk. Podobné pochody způsobuje např. heroin, nebo kokain. V naprosté většině dochází v mozku ke změnám, které jsou nevratné, tzn. I pouhá jedna cigareta stačí odnaučenému kuřákovi k opětovné závislosti. Fyzická závislost se vyvíjí a nastává po individuálně dlouhé době. Obecně lze konstatovat, že fyzicky závislý na nikotinu je kuřák, který kouří denně 15 cigaret a první cigaretu si zapaluje do 60 minut po probuzení.
Podrobnější zhodnocení závislosti na tabáku lze zjistit pomocí Fagestromova testu závislosti na tabáku.
Při zanechání kouření nastávají u fyzicky závislých kuřáků abstinenční příznaky. Intenzita je individuální jako i doba trvání. Průměrná doba obtíží bývá od 3 týdnů do 3 měsíců. Jisté je, že po určité době ustanou.
Abstinenční symptomy typické pro závislost na tabáku jsou nutkavá touha po nikotinu, nutkavá touha po cigaretě, podrážděnost, nervozita, úzkost, strach, sklon k depresím, neschopnost soustředit se, neklid, netrpělivost, nespavost, zvýšená chuť jídlu.
Abstinenční příznaky je možné správnou léčbou potlačit, nebo i odstranit.

Léčba závislosti na tabáku.
Při psychické závislosti je třeba se „odnaučit“ kouření. Důležitá je motivace k zanechání kouření. Silné odhodlání přestat. Doporučení je stanovit si den D a v tento den přestat kouřit. Důležité je vnitřní sebepojetí jako nekuřáka. Léčba spočívá ve změně psychosociálního chování. Ve změně životního stylu.
Při léčbě fyzické závislosti je k dispozici náhradní nikotinová léčba (NRT). V lékárnách jsou volně prodejné NRT ve formě žvýkaček, náplastí, mikrotablet a inhalátoru. Nejsou to léky proti kouření, ale uvolňováním čistého nikotinu do těla přispívají velkou měrou ke zmírnění abstinenčních příznaků.

Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření na MOÚ v Brně
Poradna při MOÚ aktivně funguje asi 4 roky. Je zaštiťována Ligou proti rakovině Brno a Ústavem preventivního lékařství LF MU v Brně. Její činnost je zaměřena zejména na prevenci civilizačních onemocnění spojených s nesprávným životním stylem. Je bezplatná. V rámci odvykání kouření nabízí komplexní odborný program – zjištění závislosti na tabáku pomocí Fagaströmova dotazníku, měření CO ve vydechovaném dechu Micro-smokerlyzerem, metodika kognitivně behaviorální terapie při odvykání kouření, doporučení NRT, spolupráce s psychologem, jinými odbornými pracovišti. Poradna v roce 2004 vyhlásila projekt „Típni to taky!“, kterým chtěla populárně naučnou formou přispět k informovanosti populace o následcích kouření, a zejména pomoci kuřákům v zanechání kouření.

Projekt „Típni to taky!“
Projekt „Típni to taky!“ kuřáky formou soutěže motivoval, podporoval a pomáhal jim na jejich cestě k nekuřáctví. Probíhal od září 2004 do konce února 2005 v Poradně zdravé výživy a odvykání kouření v MOÚ v Brně. Hlavním sponzorem soutěže byla farmakologická firma, výrobce náhradní nikotinové léčby.
Cílem projektu bylo zábavně populární formou – formou sázky s druhým člověkem - přivést kuřáckou veřejnost k rozhodnutí přestat kouřit a realizovat tuto myšlenku. Seznámit ji s metodami odvykání kouření, způsoby, jak se zbavit závislosti psychické i fyzické. Nabídnout pomoc v Poradně zdravé výživy a odvykání kouření v MOÚ v Brně. Projekt byl, stejně jako mezinárodní soutěž „Přestaň a vyhraj!“, moderní metodou působení na široké vrstvy obyvatelstva, jejichž cílem je snížení počtu kuřáků.
Podmínky účasti v soutěži – zúčastnit se mohli kuřáci od 18 let, kteří při přihlášení do soutěže kouřili alespoň 1 cigaretu denně, po dobu nejméně jednoho roku.
V rámci Brněnských dnů pro zdraví (27. 9. – 3. 10. 2004) byli posluchači a čtenáři obou zúčastněných médiích vyzváni, aby se zapojili do soutěže „Típni to taky“ (zanechali kouření). Účastníci soutěže obdrželi speciální kartu, do které byly zapsány vstupní hodnoty (osobní údaje, Fagaströmův dotazník, hodnota oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu změřená Micro-smokerlyzerem), podepsaná smlouva o sázce. Každý soutěžící si určil den „D“ (den, od kterého přestává kouřit). Všem účastníkům byla nabídnuta pomoc v Poradně zdravé výživy a odvykání kouření na MOÚ (komplexní program odvykání kouření). Motivací pro zúčastněné byla sázka s druhou osobou o „cokoliv“. Sázku soutěžící vyhrál, pokud přestal kouřit od určeného dne „D“ a vydržel nekouřit nejméně 2 měsíce před ukončením soutěže. Podmínkou byly alespoň 4 kontrolní návštěvy v Poradně pro zdravou výživu a odvykání kouření na MOÚ. Klientům bylo poskytnuto bezplatné poradenství, změřeny hodnoty CO ve vydechovaném dechu. Spolupracující média poskytovala informace a rady jak přestat kouřit, o následcích kouření a informovala o průběhu soutěže. V Poradně zdravé výživy a odvykání kouření byly k dispozici edukační materiály. Konec projektu byl pro všechny účastníky dne 28. února 2005. Všichni úspěšní soutěžící (nekouřící ode dne „D“až do zakončení soutěže) vyhráli nejen sázku s osobou, se kterou uzavřeli smlouvu, ale byli odměněni dary od sponzora.

Výsledky projektu
I přes velkou mediální kampaň a velký zájem ze strany kuřáků, bylo nakonec všech zúčastněných relativně málo. „Soutěžících“, kteří docházeli do Poradny během celého období soutěže (říjen 2004 – únor 2005), bylo celkově 55. Z toho 15 mužů a 21 žen. Z tohoto počtu splnilo podmínky soutěže a dodrželo tedy 2 měsíce nekouření pouze 11 klientů. Zbylým 25 se buď nepodařilo zanechat kouření, nebo nesplnili časové podmínky nekouření. Při rozdělení „soutěžících“ do věkových kategorií byla nejvíce zastoupena věková kategorie 31 – 40 let (31% klientů), 21 – 30 let (28% klientů), 41- 50 let (19% klientů). Ve věkové kategorii 51 – 60 let (11%), 61 – 70 let (8%), 18 – 19 let (3%).
Z uvedených výsledků vyplývá, že soutěž oslovila zejména kuřáky z nižších věkových skupin, což je velmi pozitivní. Je zřejmé, že lidé si uvědomují rizika kouření, považují nekouření jako společenský trend.
Důvody, kvůli kterým se klienti do soutěže zapojili, byly zejména zájem o své zdraví, rodina, nevhodnost kouření při stávajícím společenském postavení, zaměstnání, několikero neúspěšných samostatných zanechání kouření, finanční náklady kouření.
Důvody neúspěchu klientů při terapii odvykání kouření byly vysoké finanční náklady NRT (většinou vyšší než cigarety), stresové období Vánoc a konce roku, další stresové faktory v rodině nebo zaměstnání, celková nepřipravenost k zanechání kouření.

Závěr
Závěrem lze konstatovat pozitivní fakt, že projektem se podařilo oslovit kuřáky střední a mladší věkové kategorie, což bylo také cílem. Mnoho projektů, osvětově či preventivně zaměřených, toto nedokázalo. I když byl projekt na konci února oficiálně ukončen, většina klientů dochází do Poradny zdravé výživy a odvykání kouření i nadále, s pomocí se snaží přestat anebo vydržet při zanechání kouření. Terapie většinou trvá 3 měsíce, kdy klienti chodí pravidelně, další návštěvy jsou podle individuálních potřeb kontaktu.
Projekt „Típni to taky!“ také vzbudil z řad veřejnosti zájem o možnosti léčby při odvykání kouření, o rizika kouření a ochotu vyhledat odbornou pomoc.


Literatura:
  1. Králíková E., Kozák J.T.: Jak Přestat kouřit, Maxdorf, Praha, 2003, 2.vyd., 130 s., ISBN 80-85912-68-6
  2. Bartlová E.: Příručka začínajícího nekuřáka, MZ ČR, KHS Brno, 2000
  3. www.nekurte.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005