Primární lymfomy centrálního nervového systému:data z registru kooperativní lymfové skupiny (KLS)

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Ingrid Vášová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Milada Jankovská; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. Kateřina Benešová, CSc.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.; Michaela Hamouzová

ÚVOD
Primární CNS lymfom (PCNSL) je nehodgkinský lymfom (NHL) vznikající v centrálním nervovém systému (mozku, míše) nebo v oku. V dalším průběhu zůstává limitovaný na CNS, systémové šíření je vzácností. Představuje přibližně 5% všech intrakraniálních tumorů a 1-2% všech nehodgkinských lymfomů. Často je asociovaný s vrozeným nebo získaným imunodeficitem. Incidence PCNSL se v posledních 10 letech zvýšila přibližně 3x u imunokompromitovaných i imunokompetentních pacientů. Mezi NHL patří k prognosticky nejhorším.

METODIKA.
Retrospektivně jsme hodnotili data souboru nemocných s PCNSL zaregistrovaných v databázi KLS za léta 1999-2004. Popsali jsme dostupné klinické charakteristiky, použité léčebné postupy a léčebné výsledky. Hodnotili jsme celkové přežití (OS) a čas do progrese (PFS) od data histologické diagnózy do data prvního relapsu, progrese, smrti z jakékoliv příčiny či posledního setkání s nemocným. Křivky přežití byly konstruovány podle Kaplan-Maierovy metody.

VÝSLEDKY
CHARAKTERISTIKA SOUBORU:
Z celkového počtu 2427 nemocných s NHL zařazených do registru KLS v letech 1999-2004 bylo hlášeno postižení CNS celkem u 90 nemocných. Z tohoto počtu bylo CNS postiženo v rámci systémového postižení lymfomem (tedy klinické stadium IV) u 39 nemocných a PCNSL byl diagnostikován u 51 nemocných. Vstupní charakteristiky jsme hodnotili u celého souboru 51 nemocných, léčebná odpověď a přežití byly hodnoceny u nemocných s dostatečnou dobou sledování, to je u pacientů diagnostikovaných v letech 1999-2003.
Medián věku souboru 51 nemocných s PCNSL byl 62 let v rozmezí 36 78. Poměr muži/ženy 32/19. Lokalizace infiltrace byla převážně v mozku, v jednom případě v orbitě a 1x v hrudní míše.Velká většina případů 43 ze 51 (84%) byla histologicky uzavřena jako difúzní velkobuněčný B lymfom, ve dvou případech šlo o folikulární B lymfom, po jednom případu byly diagnostikovány periferní T lymfom, Burkitt-like lymfom, lymfoblastický lymfom a ve 3 případech nebyl typ lymfomu blíže upřesněn. B symptomy byly popsány pouze u 4 nemocných (8%), většina nemocných, 69 % však mě lo špatný performance status (ECOG>2), daný neurologickým deficitem v důsledku základní choroby. Charakteristika souboru nemocných je shrnuta v tabulce.

LÉČBA:
Část nemocných (16 z 51, 31%) absolvovala krom diagnostické biopsie i neurochirurgickou resekci tumoru. 92 % nemocných (47 ze 51) bylo léčeno systémovou chemoterapií, většinou byl použit protokol podle deAngelisové nebo jeho modifikace (33x, 65%), monoterapie vysokodávkovaným metotrexatem 10x (25%), EORTC protokol 3x (7%), CHOP 1x (2%). 4 nemocní nebyli léčeni systémovou chemoterapií. Radioterapii CNS absolvovalo 43 pacientů, intrathekální aplikace chemoterapie byla podána 46 nemocncým. Při mediánu sledování souboru 27 měsíců je celkové přežití ve dvou letech od diagnozy 44 % a bez progrese přežívá po dvou letech 41 % nemocných. Z celého souboru dosud relabovalo, resp bylo nahlášeno 23 relapsů a 27 nemocných zemřelo. U významného počtu pacientů byla referována závažná neurotoxicita.ZÁVĚRY
Naše data potvrzují ve shodě s literárními údaji, že PCNSL je onemocněním vyššího věku, nejčastěji se jedná o difúzní velkobuněčný B lymfom a jeho prognóza je vzdor léčbě špatná. Vzhledem ke špatné prognóze nemocných je vhodné je zařazovat do klinických studií hodnotících nové léčebné postupy.

Podporováno grantem IGA MZ ČR: NR8231-3

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005