Přímé srovnání nálezů 18FDG-PET a CT u nemocných s nově diagnostikovaným ne-hodgkinovým lymfomem vyšetřených pomocí 18FDG-PET/CT

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1306

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; MUDr. Eva Buriánková; MUDr. Zuzana Šedová; MUDr. Zuzana Kubová; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008