PŘÍNOS 18F-CHOLIN PET/CT PRO STAGING KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 176

Autoři: MUDr. Michal Staník; MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Daniel Macík; MUDr. Jana Eremiášová; MUDr. Martin Šustr; MUDr. David Miklánek; MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Východiska:

Vyšetření 18F-cholin PET/CT je novou diagnostickou metodou u karcinomu prostaty, výhodou je kombinace morfologického a funkčního zob­razení. Cílem studie je posoudit potenciál vyšetření při primárním stagingu a při lokalizaci recidivy v čase biochemické progrese.

Soubor pacientů a metody:

Retrospektivně jsme zhodnotili výsledky 18F-cholin PET/CT (Siemens Biograph 64) za období 2/2012-12/2012, které byly provedeny při primárním stagingu karcinomu prostaty u pacientů ve skupině s vysokým rizikem dle D'Amica (n = 27) a při biochemické progresi po kurativní léčbě (n = 20). Aplikována byla ak­tivita 4 MBq/kg 18F-cholinu. Histologické ověření bylo dostupné u 14 pacientů. Posuzovali jsme senzitivitu a specificitu uzlinového stagingu a podíl pacientů, u kterých vedlo vyšetření v rámci primárního stagingu ke změně léčebného postupu. U pacientů vyšetřovaných pro biochemickou progresi jsme hodno­tili vztah PSA a pravděpodobnosti pozitivního PET/CT nálezu.

Výsledky:

Medián PSA při primárním stagingu byl 16 ng/ml (28,5-129), všichni pacienti měli při PET/CT suspektní lezi v prostatě, 2 (7 %) v pánevních uzlinách, 6 pacientů (22 %) skeletální a 1 (4 %) plicní metastázy. Senzitivita a specificita uzlinového stagingu byla 30 %, resp. 100 %. U 14 operovaných pacientů bylo při PET/CT vyšetření 7 falešně negativních uzlinových nálezů. Výsledek vyšetření vedl ke změně léčebného postupu u 4 (15 %) pacientů oproti standardnímu diagnostickému postupu. Při biochemické progresi byl medián PSA 1,5 ng/ml (0,07-30), pozitivní PET/CT nález byl v 11 případech (55 %), recidiva byla lokalizovaná v prostatě, uzlinách retroperitonea a ve skeletu u 20 %, 30 %, resp. 25 % pacientů. Senzitivita vyšetření korelovala s hodnotou PSA v čase vyšetření, při PSA < 1 ng/ml byla 37,5 %, naopak při PSA > 3 ng/ml až 83,3 %.

Závěr:

Při primárním stagingu má 18F-cholin PET/CT vysokou specificitu a zpřesňuje rozsah skeletálních metastáz, což může vést ke změně léčebného postupu u části pacientů. Senzitivita vyšetření při detekci uzlinových metastáz je nízká i ve skupině s vysokým rizikem dle D'Amica. Nejslibnější indikací se jeví biochemická progrese po kurativní léčbě, kdy PET/CT s velkou přesností lokalizuje recidivu a při izolovaném postižení umožňuje cílit další léčbu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013