Přínos hormonální terapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Optimalizace léčebného algoritmu u karcinomu prostaty po selhání primární hormonální terapie

Číslo abstraktu: 050

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Biosyntésa extragonadálních androgenů může přispět k progresi kastračně-rezistentního karcinomu prostaty, proto se v jeho léčbě uplatní inhibitory androgen-regulačních enzymů. Abirateron acetát je inhibitor enzymu CYP17(cytochromu P-17), který selektivně působí na syntézu androgenů v nadledvinách, varlatech a také tumoru prostaty.  Medián  celkového přežití ve skupině s abirateronem byl 14,8 měsíce a 10,9 měsíce ve skupině s placebem (HR, 0.65; 95% CI, 0.54-0,77; p < 0,001). Výsledky hodnocení všech sekundárních cílů stanovených v úvodu studie podpořili efektivitu abirateronu ve srovnání s placebem. U nemocných s algickým syndromem došlo u abirateronu u 44% léčených k redukci bolesti ve srovnání   s 27%   u   placeba   (p=0.002).   Bezpečnostní   profil   abirateronu   je   přijatelný, z nežádoucích účinků se nejvíce objevila retence tekutin, hypertense a hypokalemie. Abirateron ve studii fáze III(COU-AA-302) u populace nemocných nepředléčených docetaxelem, tj. před zahájením chemoterapie, prokázal velmi dobré výsledky, na základě kterých se možnost jeho podání posouvá i před docetaxel. Také další nový preparát z řady antiadrogenů, a to enzalutamid prokázal podle výsledků studie fáze III pod názvem AFFIRM prodloužení přežití o 4,8 měsíce (18,4 měsíce pro enzalutamid vs 13,6 měsíce pro placebo, p

< 0,001) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po léčbě docetaxelem v I.linii. Terapie enzalutamidem redukuje riziko úmrtí o 37%, 50% pokles PSA byl zaznamenán u 54% mužů léčených enzalutamidem ve srovnání s 1,5% léčených placebem, medián doby do progrese byl 8,3 měsíce v léčebném rameni ve srovnání s 3 měsíci v placebové skupině. Jaké postavení má hormonální terapie v sekvenční terapii kastačně rezistentního karcinomu prostaty? Možností sekvenční léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty je celá řada. Která je ale ta správná, ta která prodlouží přežití nemocného za dobré kvality života, s minimální toxicitou? Při správně zvolené sekvenci jednotlivých preparátů můžeme dosáhnout výrazný benefit. Je potřeba celá řada nejen klinických studií ale také běžných klinických zkušeností, které se pokusí dát odpověď na řadu otázek, které léčbu kastračně rezistentního karcinomu prostaty provázejí.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014