PŘÍNOS LAPAROSKOPICKÉ PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE PRO INDIKACI ORGÁN ŠETŘÍCÍHO POSTUPU U UROTELIÁLNÍCH KARCINOMŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE VE STÁDIU T2 NX M0

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Radomír Zachoval, Ph.D.; MUDr. Eva Kindlová; Miroslav Záleský; V. Vik; Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.; MUDr. Martin Lukeš; Michael Urban

CÍL
Zjistit, zda má laparoskopická pánevní lymfadenektomie (L-PLA) u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře ve stádiu T2 NX M0 přínos při indikaci orgán šetřícího postupu.

METODA
Indikací k L-PLA (oboustranně odběr veškeré lipolymfatické tkáně z obturátorové oblasti a oblasti zevních ilických cév) byl prvozáchyt solitárního uroteliálního karcinomu močového měchýře (UKMM), kde TUR a CT diagnostikovali nádor T2 N0, kde po TUR nezůstal makroskopicky žádný reziduální nádor a kde lokalizace a rozsah oblasti po TUR byly vhodné pro provedení radioterapie.
V případě nálezu pozitivních uzlin byla pacientům provedena radikální cystektomie. V případě nálezu negativních uzlin byla provedena chemoradioterapie do dávky 45 Gy po dobu 8 týdnů a poté re-TUR. Při nálezu pozitivní spodiny byla indikovaná radikální cystektomie. Při nálezu negativní spodiny byla dokončena radiochemoterapie do dávky 65 Gy a pacienti byli dále pečlivě sledováni.
Při průměrné době sledování 29 měsíců (rozmezí 16–41) jsme podle popsaného schématu postupovali u 14 pacientů (8 mužů a 6 žen) v průměrném věku 68 let (rozmezí 52–75).

VÝSLEDKY
Průměrná délka operace byla 100 minut, krevní ztráta nepřesáhla u žádného pacienta 50 ml a pooperační komplikace nebyly pozorovány. Nález pozitivních uzlin byl zaznamenán u 2 pacientů a nález pozitivní spodiny po reTUR u 1 pacienta, který je po následné radikální cystektomii bez recidivy onemocnění. Ostatních 11 pacientů je onkologicky v remisi.

ZÁVĚRY
Pro určitou, přesně definovanou skupinu pacientů s UKMM ve stádiu T2 NX M0 by mohla být L-PLA přínosným stagingovým vyšetřením, které zkvalitňuje kritéria pro zařazení pacientů do strategie orgán šetřícího postupu.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2006